၂၄ နာရီအတြင္း COVID-19 ေရာဂါ ...

COVID-19 ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၄ နာရီအတြင္း ဓာတ္ခြဲအတည္ျပ

COVID-19 ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူန...

COVID-19 ေရာဂါျပင္းထန္ေသာ လူနာမ်ား၏ အသက္ကိုကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ေစတနာရွင္ ေ

Top