စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဟိမဝႏၲာ...

  စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဟိမဝႏၲာျဖတ္ေက်ာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဖိုရမ္ကို စ...

ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိ...

  ဇူလိုင္လ၊ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မန္စီၿမိဳ႕ ပိုးမွ်င္ေကာင္ထု

Top