ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္အသံု...

  ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္ဟု ၾကားဖူးၾကပါသလား။ မၾကာမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ န...

လူပ်င္းစပါး- တစ္ႀကိမ္စိုက္...

  လူပ်င္းစပါးသည္ လူအမ်ားစုအတြက္ ထူးဆန္းသည့္စကားလုံးျဖစ္သည္။ ေယဘူယ...

Top