ယဥ္ေက်းမ w½kwf? jrefrm yl;aygif;½dkuful;onfh rSwfwrf;wif½kyf&Sif ]tdrfeD;csif;aumif; jrefrmEdkifiH} jrefrmaemufcHpum;ajym xkwfvTifhjyo 'kwd,Budrfajrmuf w½kwf-jrefrm e,fpyfjzwfausmf wkdif;&if;om; yl;aygif;aqmif&GufrIqkdif&m ynm&yfykdif;qkdif&m ESD;aESmzvS,fyGJtm; vsifcsef;NrdKUwGif usif;y jrefrmpum;ajymaemufcH w&kwf&kyf&Sifum; &efukefwGifvlMunfhrsm; w&kwfjrefrmESpfEdkifiHrS vdkifpif&tif*sifeD,mrsm;tm; tjyeftvSeftodtrSwfjyKa&; oabmwlvufrSwfa&;xdk; 2019 ckESpf ae&m&yfjcm; w½kwfrsdK;EG,f vli,fvufa&G;pifESD;aESmzvS,foifwef; refpDNrdKUü zGifhvSpf jrefrmaemufcHpum;ajym ]cGeftm;rsm;eJYaeYopfqD} w½kwf½kyfoHZmwfvrf;wGJ rdwfquftcrf;tem;udk &efukefNrdKUüusif;y w½kwf½kyfoHZmwfvrf;wGJ cef;aqmifeDtdyfruf jrefrmbmomjzifh toHxyfí pwifjyojcif; tcrf;tem; aejynfawmfü usif;yjyKvkyf 1987 ckESpf½dkuful;aom w½kwfZmwfvrf;wGJ ]]cef;aqmifeDtdrfruf}} jrefrmpum;ajymAm;&Sif;udk Mo*kwfv? 12 &ufaeYwGif jrefrmEdkifiHü jyooGm;onfjzpf jynfolYvHkNcHKa&;&JXme vkyfaqmifcsuftopf(10)ck w½kwfEdkifiH wuf[kef;jynfe,fcGJtjynfjynfqdkif&mwDxGifqef;opfrIae&mwGif ynmawmfoifausmif;om;ausmif;olrsm;twGuf e,fpyfjzwfausmf oifwef;usif;y ,leefjynfe,farQmfvifhcsufpDrHudef; yxrtBudrf jynfywGif taumiftxnfazmf jrefrmEdkifiHü tm;upm;uGif;rsm; yHhydk;wnfaqmufoGm;rnfjzpf aoG;vGefwkyfauG;a&m*gudk rnfokdYumuG,f&rnfenf; &karsmfcif;vnfywfMunfh&Ijcif; w½kwfZmwfvrf;wGJ ]cef;aqmifeDtdyfruf} jrefrmpum;bmomjyefxkwfvTifhjcif;nd§EdIif;aqG;aEG;yGJ jrefrmEdkifiH aejynfawmfü usif;yjyKvkyf ,leefwuúodkvfESifh a&TZmrPDowif;pmwdkYyl;aygif;usif;yaom “aemifwacwf\owif;orm;” tif;wmae&Sife,foifwef;wGif w&kwfEdkifiH\tajcataeudk &kyfyHkrsm;jzifhavhvm
Top