ယဥ္ေက်းမ w½kwf½kyfoHZmwfvrf;wGJ cef;aqmifeDtdyfruf jrefrmbmomjzifh toHxyfí pwifjyojcif; tcrf;tem; aejynfawmfü usif;yjyKvkyf 1987 ckESpf½dkuful;aom w½kwfZmwfvrf;wGJ ]]cef;aqmifeDtdrfruf}} jrefrmpum;ajymAm;&Sif;udk Mo*kwfv? 12 &ufaeYwGif jrefrmEdkifiHü jyooGm;onfjzpf jynfolYvHkNcHKa&;&JXme vkyfaqmifcsuftopf(10)ck w½kwfEdkifiH wuf[kef;jynfe,fcGJtjynfjynfqdkif&mwDxGifqef;opfrIae&mwGif ynmawmfoifausmif;om;ausmif;olrsm;twGuf e,fpyfjzwfausmf oifwef;usif;y ,leefjynfe,farQmfvifhcsufpDrHudef; yxrtBudrf jynfywGif taumiftxnfazmf jrefrmEdkifiHü tm;upm;uGif;rsm; yHhydk;wnfaqmufoGm;rnfjzpf aoG;vGefwkyfauG;a&m*gudk rnfokdYumuG,f&rnfenf; &karsmfcif;vnfywfMunfh&Ijcif; w½kwfZmwfvrf;wGJ ]cef;aqmifeDtdyfruf} jrefrmpum;bmomjyefxkwfvTifhjcif;nd§EdIif;aqG;aEG;yGJ jrefrmEdkifiH aejynfawmfü usif;yjyKvkyf ,leefwuúodkvfESifh a&TZmrPDowif;pmwdkYyl;aygif;usif;yaom “aemifwacwf\owif;orm;” tif;wmae&Sife,foifwef;wGif w&kwfEdkifiH\tajcataeudk &kyfyHkrsm;jzifhavhvm acwfopfydk;vrf;rMuD;” wnfaqmufrIESifh ywfoufaom "mwfyHkjyyGJtm; jrefrmEdkifiHwGifusif;y jrefrmEdkifiHom; (12000)ausmfonf a&TvDjrdKYwGif w&kwfpum;ajymoifwef;wufcGifY&&dS ESpfESpftwGif; w½kwf-jrefrmcspfMunfa&;ausmif;aygif; 20 &Sd tv,fwef;?rlvwef; jrefrmausmif;om;ausmif;ol (4000) OD;udk yHhydk;ulnDEdkifcJh w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJrS yxrtBudrf ½dk;&muwfaMu;n§yfpuúLtvS wdkif;&if;om;½dk;&myef;xdk;yef;&uf oifwef;zGifhvSpf tESpfom&&Sdaomw&kwf&kyf&Sifrsm; jrefrmEkdifiHwGifjyo&m y&dwfowfrsm;tvGefESpfoufMu csKH&efyGJawmfukd w&kwf-jrefrm ESpfEkdifiH bkd;bkd;bGm;bGm;rdwfaqGrsm; twl jzwfoef;Mu
Top