ဗီယက္နမ္ ဒူးရင္း၊ ထိုင္းေထာပတ္သီးမ်ား လံုးဝမတင္သြင္းခဲ့

进口水果套路深:越南榴莲泰国牛油果从没进口过

2018-04-07

  လူတို႔၏ေနထိုင္မႈဘဝ ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သြင္းကုန္သစ္သီးမ်ားသည္လည္း စားသံုးသူမ်ား၏ ဝယ္ယူ ရမည့္စာရင္းတြင္ မပါမျဖစ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သြင္းကုန္သစ္သီး ေရာင္းေစ်းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ‘မသမာေသာေရာင္းဝယ္ေရးသမားမ်ား’သည္ မသမာသည့္စိတ္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး အတုအပျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။

  ဦးစြာ ဗဟုသုတအေနႏွင့္ သိရွိနားလည္ေစလိုသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္သီးတင္သြင္းမႈသည္ စံႏႈန္းစနစ္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသစ္သီးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္သို႔ တင္သြင္းလိုပါက သြင္းခ်င္တိုင္းသြင္း၊ ပို႔ခ်င္တိုင္း ပို႔၍မရပါ။

တင္သြင္းမႈမျပဳခင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊သစ္ေတာႏွင့္ေဂဟစနစ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ စနစ္ စသည့္ ဘက္စံုအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ သေဘာတူညီေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ မည္ သည့္ သစ္သီးကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေၾကာင္း ‘တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အရည္အေသြးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္စစ္ေဆး ေရးဌာနမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လတ္ဆတ္သစ္သီးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ငံ/ေဒသအမည္’ ပါ စာအုပ္ငယ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးဌာနခ်ဳပ္ကြန္ယက္မွလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ား ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  ယခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးဌာနခ်ဳပ္ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာေနာက္ဆံုးရ သစ္သီးအမ်ိဳးအမည္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ ‘စာအုပ္ငယ္’အား တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ပါက သစ္သီးတင္သြင္းသည့္မူရင္းေဒသႏွင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာအမ်ိဳးအစား အမ်ားစု မတူညီေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ Wechat ၌အမည္ေက်ာ္ေနေသာ ဗီ ယက္နမ္ဒူးရင္းသီး၊ ထိုင္းေထာပတ္သီးတို႔အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ထိုသစ္သီးအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကုန္သည္မ်ားမွ တရား မဝင္ တင္သြင္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း အတုအပျပဳလုပ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ စားသံုးသူမ်ားအေန ႏွင့္ ဂ႐ုျပဳမိမည္ဆိုပါက အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခါ ဗီယက္နမ္မွတင္သြင္းေသာ musang king ဒူးရင္းသီးကို ေတြ႔ရွိပါက ဂ႐ုျပဳဝယ္ယူၾကည့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

  (www.thepaper.cn မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top