ယူနန္ျပည္နယ္မွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အတည္ျပဳလႊာထုတ္ေပး

云南省签发首个外国高端人才确认函

2018-05-12

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္ပပညာရွင္ဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ပူးေပါင္း ထုတ္ေဝေသာ ႏိုင္ငံျခားသားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျပည္ဝင္ဗီဇာစနစ္နည္းဥပေဒအရ ယမန္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္ပ ပညာရွင္ဌာနမွ ပထမဆံုးေသာ ျပည္ပအဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အတည္ျပဳလႊာကို ထုတ္ေဝေပးခဲ့ပါသည္။ လက္ခံ ရရွိသူမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ ျမက္ခင္းတိရစၧာန္သိပၸံသုေတသနေကာလိပ္မွ ဖိတ္ၾကားခန္႔အပ္ထားေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ Yunling လူရည္ခၽြန္ စီမံကိန္းမွ Yunling အထက္တန္းႏုိင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသား Mr.Metha Wanapat ျဖစ္သည္။ ၎သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိပ (၁၀)ႏွစ္ Multi Visa ျပည္ဝင္ခြင့္ကို ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္ ႏိုင္ငံျခားအဆင့္ျမင့္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အတည္ျပဳလႊာကို ရရိွျခင္းအေပၚ Mr.Metha Wanapat က သည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဗီဇာစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ အဆင္ေျပေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ျပည္ပလူေတာ္ပညာရွင္မ်ား ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အက်ိဳးျပဳ ဆြဲေဆာင္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ယခုႏွစ္ မတ္လ၊ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျပည္ဝင္ဗီဇာစနစ္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္တို႔၏ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈကို ပိုမိုလ်င္ျမန္ထိေရာက္ေစ ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္အတည္ျပဳျခင္းကို အလုပ္ရက္(၅)ရက္အထိ ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲၿပီး ပညာရွင္ႏွင့္၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာအေျခစိုက္သံ႐ံုးတြင္ ဗီဇာသြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ကာ အျမန္ဆံုးအျဖစ္ ဒုတိယ ေန႔တြင္ ဗီဇာရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အခမဲ့ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yndaily.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top