နဂါးေမာက္သီး မည္သို႔စိုက္ပ်ိဳးပါက အလံုးႀကီးၿပီး ထြက္ႏႈန္းမ်ားမည္နည္း

火龙果怎么种植才能又大又多呢?

2018-05-22

  နဂါးေမာက္သီးသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာသစ္သီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး နဂါးေမာက္သီးတြင္ အာဟာရဓာတ္ပါဝင္မႈ မ်ား ျပားျပီး အရသာေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားလွသည္။ နဂါးေမာက္စိုက္ပ်ိဳးသူတိုင္း မည္သို႔ စိုက္ပ်ိဳးပါက အလံုးႀကီးၿပီး ထြက္ႏႈန္းမ်ားေစမည့္နည္းကို သိလိုၾကသည္။

  နဂါးေမာက္သီးကို သာမန္အားျဖင့္ တုိင္ေထာင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းၾကသည္။ ကြန္ကရစ္တိုင္တစ္တိုင္စိုက္ထားၿပီး နဂါး ေမာက္သီးပင္ကို တြယ္ကပ္ေပါက္ေရာက္ေစႏိုင္္သည္။ အကာအရံမရိွစိုက္ပ်ိဳးပါက သင့္ေလ်ာ္ခ်ိန္တြင္ ေရေလာင္း ေပး ရမည္။ သို႔ေသာ္ နဂါးေမာက္သီးသည္ ေရမ်ားလြန္းေသာဒဏ္ကို မခံႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးႀကီးႀကီးရြာၿပီးေနာက္ အခ်ိန္မီ ေရ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက နဂါးေမာက္ပင္၏ ပင္စည္ပုပ္ပြေသဆံုးသြားႏိုင္သည္။

  နဂါးေမာက္ပင္ဓာတ္ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာအဆင့္ျဖစ္သည္။ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ အသီး သီးခ်ိန္ တြင္ မ်ားမ်ားေကၽြးႏိုင္ၿပီး နားေနခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းကို ရပ္တန္႔ရမည္။ နဂါးေမာက္သီးခူး ဆြတ္ ကာလရွည္ၾကာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခူးဆြတ္ခ်ိန္အေတာအတြင္း ေပါင္းစပ္ဓာတ္ေျမၾသဇာ လံုေလာက္စြာေကၽြးျခင္းျဖင့္ အသီးကိုႀကီးထြားရွင္သန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ နဂါးေမာက္သီးခူးဆြတ္ၿပီး(၂-၃)ႏွစ္ၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္ကိုက္ ညႇပ္ေပးရမည္။ ပိုးေကာင္မ်ားႏွင့္ အားနည္းေသာသစ္ကိုင္းမ်ားကို ညႇပ္ျဖတ္ေပးရမည္။ သို႔မွသာ ကိုင္းသစ္မ်ား ထြက္ လာၿပီး ထြက္ႏႈန္းအာမခံႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  ေရာဂါပိုးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရမည္။ ပ်ိဳးပင္ေပါက္အရြယ္တြင္ ခ႐ုႏွင့္ပုရြတ္ဆိတ္အႏၲရာယ္ရိွၿပီး ပိုးသတ္ေဆး ျဖင့္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးရမည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္ေသာ၊ အစိုဓာတ္ျမင့္ေသာရာသီဥတုတြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ရန္ လြယ္ကူ ေသာေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ဖက္တီးအက္စစ္ပက္ဖ်န္းၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့နည္း ေစ မည္ျဖစ္သည္။

  www.cnhnb.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top