ဖရဲသီးကြဲအက္ျခင္းကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း(၆)ခု

这六招让西瓜裂瓜不再是困扰!

2018-06-07

  ဖရဲသီးကြဲအက္ရျခင္းျပႆနာသည္ ဖရဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား အၿမဲစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ သည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ စိုက္ကြင္းေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ ဖရဲသီးကြဲအက္ရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ဖရဲ သီးကြဲအက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

  ဖရဲသီးကြဲအက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း

  ေျမဆီလႊာထဲ႐ွိ ေရဓာတ္ပါဝင္မႈ ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမဆီလႊာ အလြန္ေျခာက္ကပ္ေနခ်ိန္ တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာျခင္းႏွင့္ ေရအလြန္အကၽြံသြန္းေလာင္းေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖရဲသီး ႀကီးထြားကာလ သို႔မဟုတ္ ခူးဆြတ္ကာလတြင္ ႐ုတ္တရက္မိုးဆက္တိုက္ရြာသြန္းျခင္းျဖင့္ေတြ႔ရိွပါက ဖရဲသီးကြဲအက္မႈ ကို တိုးမ်ားေစမည္ျဖစ္သည္။ သစ္သီးႀကီးထြားကာလတြင္ အပူခ်ိန္႐ုတ္တရက္က်ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ႐ုတ္တရက္ ျပန္ လည္ျမႇင့္တက္လာပါက ဖရဲသီးႀကီးထြားမႈကို အရိွန္ျမန္ေစကာ ဖရဲသီးခြံကြဲအက္ျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ေျမဆီ လႊာခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖရဲးၿခံအတြင္းရိွ Calcium၊ Potassium စသည့္ျဒပ္မလံုေလာက္ ျခင္း၊ ဖရဲခြံပါးျခင္း၊ ဖရဲခြံ အမ်ိဳးအစားကၽြတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြဲအက္လြယ္ျခင္း၊ Zhuo Gua ling ဟုေခၚေသာ ဓာတုေဆးသုံးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္မႈ မ်ားလြန္း၍ ဖရဲသီးကို ေဖာင္းႂကြေစကာ အျဖဴေရာင္အရည္မ်ား ယိုစိမ့္ၿပီး ကြဲအက္တတ္သည္။

  ကာကြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား

  သင့္ေလ်ာ္ေသာအမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးရမည္။ ေျမကိုနက္ေအာင္ထြန္ျခင္းျဖင့္အျမစ္ပိုင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစကာ ေျမေအာက္ပိုင္းရိွေရဓာတ္ကို စုပ္ယူေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ပလက္စတစ္အလႊာပါးျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပး ကာ ေရဓာတ္ကိုထိန္းသိမ္းေပးထားရမည္ျဖစ္သည္။ အသီးမရင့္မွည့္ခင္(၇-၁၀)ရက္အလိုတြင္ ေရေလာင္းျခင္းကို ရပ္ တန္႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ခူးဆြတ္ေပးရမည္။ ဖရဲသီးကြဲအက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုပါက potassium၊ Calcium ၊ Boron စသည့္ေျမၾသဇာမ်ားကို တိုးထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖရဲသီးအခြံ၏ ဆြဲဆန္႔အားကိုေကာင္းမြန္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ဖရဲ သီး ၾကက္ဥအရြယ္ခန္႔႐ွိခ်ိန္ႏွင့္ အေပၚယံ႐ွိ အေမြးငယ္မ်ားကၽြတ္ခ်ိန္တြင္ calcium ေျမၾသဇာကို အရြက္ေပၚႏွင့္ ေျမဆီ လႊာမ်ားတြင္ထည့္ေပးရမည္။ Boron ဓာတ္ေျမၾသဇာကိုလည္း ထည့္ေပးရမည္။ Zhuo gua ling ဟုေခၚေသာ ဓာတု ေဆးရည္ကို ပက္ဖ်န္းရာတြင္ အပူခ်ိန္၊ ရာသီဥတုမ်ားအလိုက္ ပါဝင္မႈကို သင့္ေလ်ာ္စြာ ေရြးခ်ယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ပါ ဝင္မႈအလြန္မ်ား၊ နည္းျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ေပးရမည္။ နက္႐ိႈင္းေသာေျမာင္းမ်ားတူးေပးရမည္။ မွန္လုံအိမ္ ႏွစ္ဖက္တြင္ အနက္ ၃၀ စင္တီမီတာအထက္ႏွင့္ အက်ယ္ ၄၀ စင္တီမီတာအထက္႐ွိေသာ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးေပးၿပီး ေရ စီးဆင္း မႈအဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အဓိကေျမာင္း၏အနက္မွာ (၈၀)စင္တီမီတာ၊ အက်ယ္ (၆၀) စင္တီ မီတာအထက္ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ေရစီးဆင္းမႈအတြက္ေကာင္းမြန္ၿပီး ေရကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

  သစ္သီးဝလံ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top