တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ပထမ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ျဖစ္လာခဲ့

中国超越北美成全球第一大电影市场

2018-06-09

  ယခုႏွစ္ သံုးလပတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္သည္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၀.၂၁၈)ဘီလီယံခန္႔ ေရာင္းခ် ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္အေမရိကထက္ ေက်ာ္လြန္သြားကာ ကမၻာ့ပထမ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္တြင္ ေျမာက္အေမရိကမွလႊဲ၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကမၻာ့ပထမ႐ုပ္ရွင္ ေစ်းကြက္ ျဖစ္လာခဲ့သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ရွင္ဌာနမွ သိရပါသည္။

  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ေရာင္းရေငြသည္ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ (၂၀.၂၁၈)ဘီလီယံ ရရိွၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ ၃၉.၈% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္အေမရိက၏ ကာလတူ ႐ုပ္ရွင္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ (၂.၈၅၃)ဘီလီယံ(တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၁၈.၁၇၄ ဘီလီယံ)သာျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ကာလတူျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေျခခံအားျဖင့္ တူညီေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ စီးပြားျဖစ္စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအတိုင္းအတာသည္ အဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိကာ ေျမာက္ေမရိက ႐ုပ္ရွင္ ေစ်းကြက္မွာမူ တစ္ျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ႏွစ္တာ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁)ဘီလီယံရိွပါသည္။ (၁၅)ႏွစ္ခန္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးေစ်းကြက္ သံုးလပတ္႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ ထိုစဥ္က တစ္ႏွစ္ လံုး႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္၏အဆ(၂၀)ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္း အရိွန္လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာေသာ ႐ုပ္ရွင္႐ံု တည္ေဆာက္ လုပ္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ အရိွန္လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာျခင္းအတြက္ အေျခခံ ေထာက္ခံ အားေပး မႈမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေငြေရာင္ဖန္သားျပင္ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ေျမာက္အေမရိကကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ကာ ကမၻာေပၚတြင္ ေငြေရာင္ဖန္သားျပင္အေရအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ႐ုပ္ရွင္ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.people.com.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top