ေရႊလီၿမိဳ႕ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္း ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင့္လွစ္

新平台!瑞丽市摄影家协会挂牌成立

2018-07-08

  ေရႊလီၿမိဳ႕ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္းကို ဇြန္လ၊ ၂ ရက္ေန႔က ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ေရႊလီ ၿမိဳ႕ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သိရိွဖလွယ္ႏိုင္မည့္စင္ျမင့္တစ္ခုကို ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕သည္လည္း ႐ိုက္ကြင္း႐ိုက္ကြက္မ်ားေအာက္မွ သူမ၏ သာယာလွပေသာ ျမင္ ကြင္း ပံုရိပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသြားႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

  ေရႊလီၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသတြင္ တည္ရိွကာ အရင္းအျမစ္ျပည့္ဝၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပားလွသည္။ ယခုအခါ ေရႊလီၿမိဳ႕ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္းထူေထာင္ျခင္းျဖင့္္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ သဘာဝေဂဟစနစ္ ထိန္းသိန္းကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ စြာ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးအပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးကို ထပ္တစ္ဆင့္ ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ မည့္အျပင္ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ပံုရိပ္ကို စင္ျမင့္အသီးသီးတြင္ ပိုမိုလွပစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ နယ္စပ္ေဒသအထူးဇုန္ႏွင့္ နယ္စပ္တံခါးဖြင့္ေရွ႕ေျပးေဒသ၏ ဆြဲေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးရိွေစေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။ အသင္းတာဝန္ရိွသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အသင္း၏ ပြင့္လင္းျဖဴစင္ျခင္း၊ သင္ယူမႈျမႇင့္တင္ျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈတိုးျမႇင့္ျခင္းဟူသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ ေဒသႏၲရပါတီေကာ္မတီအစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္မႈကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ျခင္းႏွင့္ ယဥ္ ေက်း မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္း၊ ေရႊလီၿမိဳ႕ေဂဟစနစ္ ယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရးကို ဝန္ေဆာင္ မႈေပးအပ္ျခင္း၊ တ႐ုတ္- ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာဖလွယ္ေရးကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ျခင္းဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရွာေဖြ၊ ထိန္းသိမ္း၊ ဆက္ခံ၊ ျပန္႔ပြားဟူသည့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းကို အဓိကအခ်က္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ ေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ကာ အသင္းဝင္ အားလံုးကို ဂုဏ္ယူစိတ္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ား ရရိွခံစားေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ သြား မည္ျဖစ္သည္။ အသင္းမွ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းသဘာဝ႐ႈခင္း၊ ေဂဟအရင္းအျမစ္၊ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ ႐ိုက္ကူးမႈ အေပၚမူတည္၍ ကာလတိုႏွင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အသင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓာတ္ပံုအသင္းမ်ားျဖင့္ ဖလွယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလ့လာလႈပ္ရွားမႈပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Top