ယူနန္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ Battambang ျပည္နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရ (၂၀၀၀)ခန္႔ကို အခမဲ့ေဆးကုသေပး

云南医疗队在柬埔寨马德望省开展义诊活动 日均接诊2000人

2018-07-08

  ဇြန္လ၊ ၂ရက္ေန႔မွ ၅ရက္ေန႔အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေသာ ကေမၻာဒီးယားေရြ႕လ်ား ေဆးခန္း အခမဲ့ ေဆးကုသေရးလႈပ္ရွားမႈကို Battambang ျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ယူနန္ျပည္နယ္ Grade III Level A အဆင့္ ေဆး႐ံုမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔မွ ကေမၻာဒီး ယားႏိုင္ငံ၌္ အခမဲ့ေဆးဝါးကုသမႈ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ တတိယေျမာက္ျပည္နယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

  ေမလ၊ ၁၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ယူနန္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔သည္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းပူျပင္းသည့္ ဆိုးဝါးေသာရာ သီဥတုကို အံတုကာ ကေမၻာဒီးယား ဖႏြမ္းပင္၊ Kampong Cham၊ Battambang စသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ မ်ားရိွ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားေသာေက်းရြာေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေန႔စဥ္ဆက္တုိက္ ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေန႔စဥ္ လက္ခံကုသေသာ လူနာဦးေရ (၂၀၀၀)ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဇြန္လ၊ ၂ရက္ေန႔တြင္ Battambang Bavel I က်န္း မာေရး စင္တာတြင္ ေဒသခံ (၁၆၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ကို အခမဲ့ေဆးကုသမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  Battambang ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဌာနမွဴးက ယခုအႀကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ အခမဲ့ေဆးကုသမႈတြင္ ကေမာၻ ဒီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ ဆရာဝန္မ်ားသည္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသမႈကိရိယာ မ်ားသည္လည္း ေခတ္မီစုံလင္ကာ အမ်ားျပည္သူပါဝင္မႈလည္း က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားပါေၾကာင္း ထိုအခမဲ့ ေဆးကုသေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ Battambang ျပည္နယ္၌ က်င္းပခဲ့ေသာ အႀကီးမားဆုံး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေသာ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းေၾကာင့္ အေျခခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ေဝးလံေသာ ေက်းလက္ေဒသရွိ ေဆးကုသမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yndaily.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top