ထစ္ခ်ံဳးမိုးမ်ား ရြာသြန္းသည့္ ရာသီကာလတြင္ ဓာတ္မလိုက္ေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း

雷雨天气如何防触电?

2018-07-17

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ယူနန္ျပည္နယ္တစ္ခြင္လံုးတြင္ ေနရာအႏွံ႔အျပားမိုးမ်ား ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္း ထစ္ခ်ဳန္းမိုးမ်ား ရြာသြန္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ မိုးရြာသြန္းခ်ိန္ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မလိုက္ရန္ မည္သို႔ေရွာင္ၾကဥ္ ကာကြယ္ ရမည္နည္း။

  သာမန္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးဝါးေသာရာသီဥတုကာလတြင္ ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္္ပါက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္ သတ္ေသာ သတိျပဳရမည့္လုံၿခံဳေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ မီးႀကိဳးေအာက္တြင္ မိုးမခိုရပါ။ လံုၿခံဳေရး အႏၲရာယ္ သတိေပး အမွတ္အသားကပ္ထားေသာ စက္ယႏၲရားမ်ား၏ အနီးတြင္ မေနရပါ။ ဒုတိယမွာ စိုစြတ္ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္စီးဝင္ေနေသာပစၥည္း၏အခြံကို ထိေတြ႔ျခင္းမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေရွာင္ၾကဥ္ ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ သတၱဳျဖင့္ လုပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားဓာတ္လိုက္ႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို မကိုင္ရပါ။ အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈရိွေသာ ဆိုင္းဘုတ္(Light Box)ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေရဝပ္ေနပါက ေရွာင္သြားရန္၊ ကပ္ ေလွ်ာက္သြားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အႀကံဳျပဳလုိပါသည္။ တတိယမွာ အကယ္၍ ေရဝပ္ေသာေဒသ သို႔မဟုတ္ အျခား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေအာက္က်ေနေသာ မီးႀကိဳးမ်ား ေတြ႔ရွိပါက လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈရွိသည္မရွိသည္ကို ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အနားသို႔ လံုးဝမကပ္ပါႏွင့္။ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သက္ဆိုင္ရာဌာန သို႔ မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေထာက္ပ့ံ့ေရးလုပ္ငန္းဌာနသို႔ ဆက္သြယ္အသိေပးကာ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ တပါးသူမ်ား အနားမကပ္မိေစရန္လည္း သတိေပးတားျမစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top