တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အပင္အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရ

德宏发现植物新种 铜壁关马兜铃

2018-07-21

  ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာေကာလိပ္ စစ္ေဆာင္ပန္နာ အပူပိုင္းေဒသ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ ဥယ်ာဥ္အႏုပညာဌာနမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ထုန္ပိကြမ္းျပည္နယ္အဆင့္ သဘာဝ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးဇုန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေတာ႐ိုင္း သစ္ပင္ အုပ္စုစစ္ေဆးသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဣသာရမူလိ(ဓူမပတၱာ)အမ်ိဳးအစားသစ္ဟု ယူဆရသည့္ အပင္အမ်ိဳးအစားသစ္ တစ္မ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထိုအပင္ ပြင့္ပပ္မ်ားမွာ အလြန္ အကၽြံေကြးလိမ္ေနျခင္း၊ Gynandrium Trilobata စသည့္ ထူးျခားေသာလကၡဏာမ်ား ပါရိွျခင္းကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး နီးစပ္ေသာအမ်ိဳးအစားပံုစံ နမူနာမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမ်ိဳးအစားသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ကို ေတြ႔ရိွေသာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ထုန္ပိကြမ္း ျပည္နယ္ အဆင့္သဘာဝထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဇုန္ကိုအေျခခံကာ ထုန္ပိကြမ္းဣသာရမူလိ(ဓူမပတၱာ)ဟုအမည္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရိွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ဣသာရမူလိ(ဓူမပတၱာ) အမ်ိဳးအစားအုပ္စု(၃)ခုကို ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။ အုပ္စု တိုင္းမွာ (၃)ပင္ထက္မပိုပါ။ IUCN၏သံုးသပ္မႈစံႏႈန္းအရ ထိုအမ်ိဳးအစား၏ မ်ိဳးတံုးႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္အဆင့္မွာ မ်ိဳးတံုး နီးပါးျဖစ္ပါသည္။ လက္ရိွ ဥယ်ာဥ္အႏုပညာဌာနမွ ထိုမ်ိဳးေစ့မ်ားကို စုေဆာင္းကာ မ်ိဳးပြားျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရိွၿပီး အပင္ေပါင္း(၇)ပင္ခန္႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ မ်ိဳးပြားစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top