ပ်ားေမြးျမဴထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခခံသေဘာတရားမ်ား သတိျပဳရမည္ျဖစ္

蜜蜂良种繁育,应注意这几个原则!

2018-09-04

  ယိုယြင္းမႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း

  အေသးစားပ်ားေမြးျမဴေရးစခန္းမ်ားမွာ ပ်ားဘုရင္အသံုးျပဳစဥ္ ကာလၾကာရွည္စြာ ကိုယ္တိုင္ေမြးျမဴကိုယ္တိုင္အ သံုးျပဳသည့္အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသအသီးသီးမွပ်ားေမြးျမဴေရးစခန္းမွ ကၽြမ္းက်င္ေသာ သိပၸံ နည္း က်ပ်ားဘုရင္ေမြးျမဴနည္းကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာပ်ားဘုရင္ေမြးျမဴဌာနတစ္ခုတည္းမွ ပ်ားဘု ရင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ပ်ားဘုရင္၏အရည္အေသြးႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစိတ္ကို အာမခံေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  ပထမဆံုး ပ်ားမူရင္းမ်ိဳးစိတ္ေမြးျမဴစခန္းႏွင့္ မ်ိဳးပြားပ်ားေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးစခန္းစသည္ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳး သန္႔ျပဳစုဌာနမွ မ်ိဳးပြားပ်ားအုပ္ ေမြးျမဴရာတြင္ သိပၸံနည္းက်ေရြးခ်ယ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ပ်ားဘုရင္၏ ေနာက္ဆက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ရလဒ္ပမာဏကိုခန္႔မွန္းျခင္းမွာ မ်ိဳးပြားပ်ားအုပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ အေျခခံ အခ်က္ျဖစ္ကာ ပ်ားအုပ္တစ္ခုတည္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ပ်ားေမြးျမဴျခင္း၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္သာ ေရြး ခ်ယ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပ်ားထုတ္လုပ္ေရးစခန္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ျပဳစုဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ပ်ားဘုရင္ကိုေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပ်ားေမြးျမဴေရးစခန္း၏ စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ကၽြမ္းက်င္မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ျပဳစုဌာနတြင္ ထုတ္လုပ္ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တင္းက်ပ္စြာ သီးသန္႔ခြဲျခားထားေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ျပဳစုစခန္းထားရိွရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ မဟုတ္ လူအားျဖင့္မ်ိဳးပြားေသာနည္းပညာျဖင့္ ပ်ားဘုရင္ႏွင့္ ပ်ားထီး၏မ်ိဳးပြားျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရမည္။ ထိုမွသာလွ်င္ ပ်ား ဘုရင္၏ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ အရည္အေသြးကို အာမခံေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  နီးစပ္ရာမွ မ်ိဳးေကာင္းသြင္းျခင္း

  ပ်ားစိုက္ပ်ိဳးသူအားလံုးကို မ်ိဳးေကာင္းသြင္းစဥ္ တ႐ုတ္ပ်ားေမြးျမဴေရးနီးစပ္ရာမွမ်ိဳးေကာင္းသြင္းသည့္ အေျခခံသ ေဘာတရားအရ ေဒသခံတ႐ုတ္ပ်ားမ်ိဳးေကာင္းထိန္းသိမ္းေရးစခန္း သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးပြားစခန္းမွ ယူသြင္းထား ေသာ မ်ိဳးေကာင္းပ်ားဘုရင္ သို႔မဟုတ္ ပ်ားအုပ္ကို ဦးစားေပးေမြးျမဴရမည္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပမွမ်ိဳးသြင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ ရပါ။ မဟုတ္ပါက ပ်ားေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.371zy.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top