မစင္မွေရနံအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲလို႕ရပါသလား။

2016-12-18

  အဂၤလန္ႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ မစင္စသည့္ ညစ္ညမ္းဝတၳဳမ်ား မွ ဇီဝေလာင္စာေရနံအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေရေငြ႕ျဖင့္အရည္ျဖစ္ေစေသာျဖစ္စဥ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေရနံကဲ့သို႔ေသာအစိုင္အခဲကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေလာင္စာမ်ားကို မစင္မွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုေနသလိုျဖစ္ေနၿပီလား။ထိုနည္းပညာသစ္သည္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ (၃၄) ဘီလီယံဂါလံ (၁၂၉ သန္းကုဗ မီတာခန္႔) ရွိ ညစ္ညမ္းေရမ်ားကို သန္း (၃၀) ပံုး ေရနံ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလထုညစ္ ညမ္းမႈ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အၾကြင္းအက်န္ လံုးဝမရွိေသာ ေရဆိုးလုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ကာ ဇီဝ ေလာင္စာေရနံ၊ အျခား ေလာင္ကၽြမ္း အရာဝတၳဳႏွင့္ ဓာတုထုတ္ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္အခါက ရင္းႏွီး ခဲ့ေသာ ဇီဝဓာတ္ေငြ႔စနစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခုလိုစြမ္းအင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈသည္ ပို၍ပင္ ရယ္စရာ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထိုနည္းပညာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Utah ျပည္နယ္

  Genifuel Corporation ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရရွိထား ၿပီး ထိုကုမၸဏီႏွင့္ ဗန္ကူးဗားေဒသသည္ သရုပ္ျပစက္ရံုတစ္ရံုကို ပူးေပါင္း တည္ေထာင္မည္ျဖစ္ကာ ကုန္က်ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈) သန္းမွ (၉) သန္းရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (tech.ifeng.comမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top