ဖန္လံုအိမ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေျမၾသဇာထည့္ေကၽြးရာတြင္ အေျခခံ(၅)ရပ္နားလည္ရမည္ ေျမၾသဇာေကၽြးရမည့္နည္း

棚菜施肥掌握五原则

2016-12-21

 မတူညီေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ ေျမၾသဇာလိုအပ္ေသာ အပင္ႏွင့္ေျမဆီလႊာ ေျမၾသဇာ လိုအပ္မႈအေျခအေနအရ ႏိုက္ထရိုဂ်င္၊ ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာျဒပ္စင္၏ သင့္ေလ်ာ္ေသာပမာဏႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ေျမၾသဇာေကၽြးနည္းပညာမ်ားကို သတ္မွတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖန္လံုအိမ္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္၊ ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္

 ဆီယမ္မ်ားကို ႀကီးမားေသာလိုအပ္ခ်က္ကာလမ်ားကို ခြဲျခားထားရာတြင္ သခြားသီး- စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေနာက္ ၇၅-၁၄၀ ရက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး- စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ၃၀-၅၂ ရက္၊ ပန္းငရုပ္ပြ-စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၃၀-၆၀ ရက္ ျဖစ္သည္။ အျခားဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာျဒပ္စင္လိုအပ္ခ်က္ နည္းပါး ေသာ္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာျဖစ္ၿပီး ေရမႈန္ေရမႊားေျမၾသဇာကို ဖ်န္းေပးျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳ ႏႈန္းစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဟင္းရြက္၏ အရြက္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တြင္ ေျမၾသဇာမဖ်န္းရန္ ဂရုျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုက္ထရိတ္ပါဝင္မႈျမင့္တက္ျခင္းမွ မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္ပါ သည္။

 ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေျမၾသဇာေကၽြးႏႈန္းကို တင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္

 ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေျမၾသဇာသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ေျမ ၾသဇာျဖစ္ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ အသံုးျပဳေကၽြးျခင္းမျပဳရပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ညစ္ညမ္းမႈမရွိစံႏႈန္းကို မွီရမည္ျဖစ္ၿပီး ဟင္းရြက္အတြင္း ႏိုက္ထရိတ္ဓာတ္ပါဝင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုက္ ထရိုဂ်င္ေျမၾသဇာ အသံုးျပဳႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ရာတြင္ မတူညီေသာဟင္းရြက္အမ်ိဳးအစား အလိုက္ ေျမၾသဇာေကၽြးႏႈန္းကိုသတ္မွတ္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္မိုလွ်င္ သန္႔စင္ ႏိုထရိုဂ်င္ (၁၀-၁၂)ကီလိုဂရမ္ေကၽြးလ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေျမၾသဇာေကၽြးရာတြင္ နက္ရႈိင္းစြာ ေကၽြးျခင္းႏွင့္ေဖာ့စေဖာရပ္၊ ပိုတက္ ဆီယမ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္အတူ ေရာစပ္ေကၽြးျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးမ်ိဳးေပါင္းစပ္ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာကို ေကၽြးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမၾသဇာေကၽြးၿပီးေနာက္ အခ်ိန္မွီ ေျမဖံုး အုပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေျမၾသဇာကို ပိုက္စိုက္ကာ တျဖည္းျဖည့္ စိမ့္က်အသံုး ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ပါးျဖင့္ တစ္စက္ျခင္းက်ျခင္းျဖင့္ ျမစ္ပိုင္းေကၽြးျခင္းျပဳလုပ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ဆံုးရႈံးမႈေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အသံုးခ်ႏႈန္းျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ မခူးဆြတ္မီရက္ (၂၀) အလိုတြင္ ေျမၾသဇာ ေကၽြးျခင္းကို ရပ္နားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ႏိုက္ထရိတ္၊ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ေျမၾသဇာမ်ားအသံုးျပဳမႈကိုတားျမစ္ျခင္း

 အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္၊အမိုနီယမ္ဆာလဖိတ္၊ႏိုက္ထရစ္အက္စစ္ေဖာ့စဖိတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုတက္ စီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ ႏွင့္ ႏိုက္ထရိတ္၊ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ ကြန္ေပါင္းေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုး ျပဳၿပီးေနာက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတြင္ ႏိုက္ထရိတ္ဓာတ္လြယ္ကူစြာစုေဆာင္းေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ကလိုရိုက္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကို ေကၽြးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ၊ ဥပမာ- ပိုတက္ဆီ ယမ္ကလိုရိုက္၊ အမိုနီယမ္ကလိုရိုက္စသည့္ ကလိုရိုက္အိုင္ယြန္းသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အတြင္းရွိ ကစီဓာတ္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္ပါဝင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ၿပီး အရည္အေသြးညံ့ျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ျခင္းကိုျဖစ္ေစကာ ထိုဓာတ္မ်ားေျမဆီလႊာအတြင္း က်န္ရွိေနပါက ေျမဆီလႊာ ကယ္စီယမ္ ဓာတ္က်ဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေျမေျခာက္ေသြ႕အက္ကြဲျခင္းကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မဂၢနီ ဆီယမ္ဆာလဖိတ္၊ အမိုနီယမ္ဆာလဖိတ္စသည့္ ေျမၾသဇာဓာတ္မ်ား ေျမဆီလႊာအတြင္းသို႔ ထည့္ ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ဆာလဖိတ္အိုင္းယြန္း အျဖစ္ခြဲထြက္ႏိုင္ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စုပ္ယူရန္ မလြယ္ ကူေသာေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာအတြင္း က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ကာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႀကီးထြားမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမိုနီယမ္ဘိုင္ကာဗြန္နိတ္ ကိုအသံုးမျပဳရပါ၊ အမိုနီယမ္ဘိုင္ကာဗြန္နိတ္သည္အမိုးနီးယားဓာတ္မ်ားစြာထုတ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိအမိုး နီးယားကို လြယ္ကူစြာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

 သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာထည့္ေကၽြးျခင္း

 တိရစၧာန္မစင္မ်ားကို အခ်ည္ေဖာက္ထုတ္လုပ္ထားေသာ သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာကို အသံုးျပဳ၍ ေအာက္ပါမတူညီေသာျဒပ္စင္မ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ျခင္းျဖင့္ အထူးေျမၾသဇာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။ သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္ ေျမၾသဇာ၏ ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ပါဝင္ႏႈန္းသည္ ၄၅ % ရွိၿပီး ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားအတြက္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဓာတ္ေပးသြင္းျခင္း၊ ေဖာ့စေဖာရပ္ဓာတ္ေပ်ာ္ဝင္ေစျခင္း၊ ပိုတက္ ဆီယမ္ဓာတ္ေပ်ာ္ဝင္ေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ကာ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမွ က်န္ရွိေသာအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲေပးႏိုင္ပါသည္။ ေႏြဦး၊ေႏြ၊ ေဆာင္းဦးရာသီ ကာလတြင္ ၅-၆ ရက္တာ အခ်ည္ေဖာက္လွ်င္ ရင့္မွည့္ႏိုင္ၿပီး ေဆာင္းရာသီတြင္ ၇-၁၀ ရက္မွသာရင့္မွည့္မည္ျဖစ္ပါ သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁-၃ ရက္စုပံုထားျခင္း၊စုပံုစဥ္အပူခ်ိန္သည္ (၈၀) ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္သို႔ ျမင့္ တက္မွသာ အူမႀကီးအတြင္းရွိပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ပိုးေကာင္ဥမ်ားကို ေသေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾကက္ေခ်း ၏အနံ႔ေပ်ာက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စုပံုထား ေသာေျမၾသဇာသည္ ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္လာျခင္း၊ ေျခာက္ ေသြ႕ျခင္း၊ အျဖဴေရာင္မႈိေပၚထြက္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ၾကာပါက အရက္ သင္းနံ႔ထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 ေဟာ္မုန္းေဆးအသံုးျပဳမႈကန္႔သတ္ျခင္း

 အခ်ိဳ႕ဟင္းရြက္စိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၏ အရည္အေသြးကိုမၾကည့္ဘဲ အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေစရန္၊ ေစာစီးစြာရင့္မွည့္ေစရန္၊ ေစ်းကြက္သို႔ ေစာစီးစြာ ေရာက္ရွိ ေစရန္ အတြက္သာ ၾကည့္ကာ Gibberellin ၊ Ethrel ၊ Paclobutrazol စသည့္ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ႀကီးထြားေစျခင္း၊ ရင့္မွည့္ေစျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၏ အရည္ အေသြး မ်ားစြာနိမ့္က်မႈကိုျဖစ္ေစကာ လူမ်ားအခ်ိန္ၾကာရွည္စြာစားသံုးသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းေသာဆိုးက်ိဳးကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

 (www.123yz.cn မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top