ေဆာင္းရာသီတြင္ ပဲမ်ားစားသံုးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

冬季多吃豆类食物好处多

2016-12-28

  ေဆာင္းရာသီးတြင္ အပူခ်ိန္ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ေန႔ႏွင့္ညအပူခ်ိန္ကြာဟမႈမွာ လည္း ပိုမို မ်ားျပားလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေအးဓာတ္ကို ကာကြယ္ရန္ အေႏြးထည္မ်ားကို ၀တ္ဆင္႐ံုသာမကပဲ အစား အေသာက္ပိုင္းတြင္လည္း အာဟာရဓာတ္ႂကြယ္၀ေသာ ပဲမ်ိဳးစံုကို စားသံုးေပးသင့္ပါသည္။

  အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ၊ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ မိုးနည္း ကာ ရာသီဥတုေျခာက္ေသြ႔ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ေရမ်ားမ်ား ေသာက္သံုး ေပးသင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆာင္းတြင္းကာလအခ်ိန္သည္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ရရိွၿပီး တစ္ႏွစ္တာ၏ ေနေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈ အျမင့္ဆံုးကာလလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွား မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္သည္။ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ အတန္အသင့္ထိေတြ႔ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္းရိွ ဗီတာမင္-Dဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စားေသာက္မႈတြင္လည္း အာဟာရမွ်တေသာအစားအစာမ်ား၊အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ စားသံုးေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ေရဓာတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာအစားအစာမ်ားကို စားသံုးေပး ႏိုင္ၿပီး အပူအစပ္အစား အေသာက္မ်ားကို ေလွ်ာ့စားေပးသင့္ကာ ပဲမ်ိဳးစံုကို မ်ားမ်ား စားသံုးေပး သင့္ပါသည္။

  ပဲႀကီးေစ့ထဲတြင္ ပဲပိစပ္၊ မတ္ပဲႏွင့္ပဲတီစိမ္းတို႔ပါ၀င္ေၾကာင္း အစားအေသာက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပဲႀကီးေစ့ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ မ်ားျပားလွပါသည္။ ဥပမာ-ပဲႏို႔၊ တိုဖူး စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ပဲႀကီးေစ့မွာ အာဟာရဓာတ္ မ်ားျပား ႂကြယ္၀ၿပီး ပဲႀကီးေစ့ႏွင့္၎ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ အာဟာရ ဓာတ္ျပည့္၀သည့္အျပင္ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာျဒပ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါဆိုင္ရာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအစားအစာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ လူတိုင္းေန႔စဥ္ ပဲႀကီးေစ့ႏွင့္ပဲထုတ္ကုန္မ်ားကို စားသံုးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။

  (တ႐ုတ္စားေသာက္ကုန္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာျ္ပသည္။)

Top