ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ Supercomputer အဆင့္(၅၀၀)၀င္စာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆက္တိုက္ ပထမရရိွ

中国超级计算机蝉联超算500强冠军

2017-01-11

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ Supercomputer အဆင့္(၅၀၀)၀င္ အမည္စာရင္းသစ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ "စိန္ေ၀း ထိုက္ဟူက်ီးကြမ္း" မွာ Floating Point အရွိန္ႏႈန္း တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 9.3 trillion per second ျဖင့္ ပထမေနရာရရိွခဲ့ၿပီး ယခင္အႀကိမ္ ပထမရရိွခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ "ထ်န္းဟယ္ အမွတ္(၂)" မွာ ယခုအႀကိမ္တြင္ ဒုတိယေနရာရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ (၄)ႏွစ္ဆက္တိုက္ Supercomputer စာရင္းတြင္ ပထမရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခင္က Super computer အဆင့္(၅၀၀)၀င္အမည္စာရင္းထဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ Supercomputer စာရင္း၀င္အေရအတြက္မွာ ကာလၾကာရွည္စြာ ဦးေဆာင္ထားလ်က္ရိွပါသည္။ ယခုႏွစ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံစာရင္း၀င္မႈႏႈန္းထားမွာ ၃၃.၃% ခန္႔ရိွၿပီး အေ ရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စာရင္း၀င္မႈႏႈန္းထားမွာ ၃၃.၉% ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ေသာ္ ယခုႏွစ္ Supercomputer၏ Floating Point Speed မွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၆၀% ခန္႔တိုးျမႇင့္လာၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ Super computer မွာ တြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းကို Hundred Billion Times Per Second အထိ တိုးခ်ဲ႔ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အႀကီးစားကိန္းဂဏိန္းအခ်က္အလက္၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လုပ္ငန္း က႑မ်ားအတြက္ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

  (mil.news.sina.com.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top