ပ်ားေမြးျခင္းသည္ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္ရန္ပဲလား။ ပ်ား၀တ္မႈန္ကူးျခင္းျဖင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားေပးေဆာင္ေန

养蜂只能酿蜜? 蜜蜂有偿授粉成蜂业发展新机遇!

2017-03-26

  အကယ္၍ ပ်ားမ်ား ကမၻာေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါက လူသားမ်ားသည္လည္း အမ်ားဆံုး (၄)ႏွစ္သာ ဆက္လက္ အသက္ရွင္မည္ဆုိသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား။ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္မူ ပ်ားမ်ားသည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီး လွပါသည္။ ပ်ားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ၀တ္မႈန္ကူးျခင္းျဖင့္ ေရစပါးထြက္ႏႈန္း၅%၊ ၀ါးဂြမ္းထြက္ႏႈန္း ၁၂%၊ မုန္ညင္းစိမ္းထြက္ ႏႈန္း၁၈%အထိ ျမႇင့္တက္ေစႏိုင္ကာ ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၅၀)ဘီလီယံခန္႔ တိုးျမႇင့္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပ်ားေကာင္ေရမွာ လ်င္ျမန္စြာ ေလ်ာ့နည္းေနလ်က္ရိွၿပီး ေတာ႐ိုင္းပ်ားမ်ားမွာလည္း မ်ိဳးတံုးမႈအႏၲရာယ္ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာေၾကာင့္ အစားအေသာက္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အတြက္ ႀကီးမားေသာ ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပ်ား ၀တ္မႈန္ကူးမႈဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမူ၀ါဒအပိုင္းတြင္ ေထာက္ခံအားေပးမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အေျခ အေနအမ်ားစုတြင္ ပ်ားေမြးျမဴသူမ်ားမွာ ၀တၱရားအရ ၀တ္မႈန္ကူးရန္အတြက္ စုစည္းလ်က္ရိွၿပီး သို႔ေသာ္ အေရအ တြက္မွာ အလြန္နည္းပါးလွသည္။ စိုက္ပ်ိဳးလယ္ကြက္မ်ားတြင္ ၀တ္မႈန္ကူးရန္ စရိတ္မရိွေသာေၾကာင့္ ပ်ားေမြးျမဴသူ မ်ားမွာ ပ်ားလြတ္ရန္ ဆႏၵမရိွရာမွ ထိုေဒသရိွ သီးႏွံမ်ား၀တ္မႈန္ကူးမႈမလံုေလာက္ကာ ထြက္ႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေနၾကာပင္မ်ားမွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာျပႆနာျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပ်ားေမြးျမဴသူမ်ား၀တ္မႈန္ကူးေပးပါက ေငြေပးေခ်ရပါသည္။ ပ်ားေမြးျမဴသူ ၀င္ေငြ၏ ၉၀% မွာ ပ်ားမ်ားငွားရမ္း၍ ရရိွျခင္းျဖစ္ၿပီး ပ်ားရည္မွာ အပိုထုတ္ကုန္ျဖစ္ပါသည္။ ပ်ားမ်ားကို ၀တ္မႈန္ကူး ေစျခင္းမွာ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းသစ္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္အခါတြင္ ေစ်းကြက္အလား အလာအဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႔လာႏိုင္ရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (zgxczs.cnr.cnမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top