ႏွလံုးသားအာဟာရမ်ား

10句十分精辟的人生格言

2017-03-26

  ၁။ ဘဝသည္ မွန္တစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႔ပင္။ သင္က ၿပံဳးျပလွ်င္ သင့္အား ျပန္ၿပံဳးျပမည္၊ သင္က ငိုျပလွ်င္ အသင့္အား ျပန္ လည္ငိုျပမည္။

  ၂။ အသက္ တစ္ရက္ ဆက္လက္ရွင္ေနရျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ကံေကာင္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ တန္ဖိုးထားသင့္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ွ ၀တ္စရာ ဖိနပ္မရိွေသာေၾကာင့္ ငိုေနစဥ္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားမွာ ေျခေထာက္ပင္ အျပည့္အစံုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ပါ။

  ၃။ လူ႔ဘ၀သည္ လံုး၀န္းေသာစက္၀ိုင္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားမွာ တစ္သက္လံုး ကံၾကမၼာမွေရးဆြဲထားေသာ စက္၀ိုင္းအတြင္းမွ ထြက္သြားႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ တကယ္ေတာ့ စက္ပိုင္းေပၚရိွအမွတ္တိုင္းတြင္ ေက်ာ္လႊားပ်ံသန္းႏိုင္ေသာ စက္၀ိုင္းထိမ်ဥ္းမ်ားရိွပါသည္။

  ၄။ အင္တာနက္ဂိမ္းမ်ားကို စြဲလမ္းတပ္မက္မေနပါႏွင့္၊ ကစားမည္ဆိုပါက သင္၏ဘ၀ဟူေသာဂိမ္းႀကီးကိုသာ ေကာင္း မြန္လွပစြာ ကစားေပးပါ။

  ၅။ ကံၾကမၼာသည္ ဖဲခ်ပ္ဖန္ေပးရန္ တာ၀န္ယူၿပီး အမွန္တကယ္ဖဲကစားသူမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုိယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  ၆။ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္အတြင္းရိွေၾကာက္လန္႔မႈသည္ အၿမဲတမ္းလက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ရမည့္အႏၲရာယ္ထက္မ်ားစြာပိုမိုႀကီးမား သည္။

  ၇။ သင္၏ကံၾကမၼာသည္ သင္၏လက္ထဲတြင္သာရိွေသာေၾကာင့္ သင့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရမည္ မဟုတ္လွ်င္ ကံၾကမၼာမွ သင့္ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္သြားလိမ့္မည္။ သင္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္မည္လား သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရသူျဖစ္မည္လားကို သင္၏ စိတ္သေဘာထားမွ ဆံုးျဖတ္သြားလိမ့္မည္။

  ၈။ ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ေနာင္တရျခင္းထက္ လက္လြတ္လိုက္ရ၍ ေနာင္တမရေစလိုပါ။

  ၉။ လူမသမာမ်ား၏ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အသင္ မိမိကိုယ္ကိုအျပစ္မတင္သင့္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအေရးမပါသည့္ အေသးအဖဲြ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ သင္၏တန္ဖိုးရိွေသာအခ်ိန္မ်ားကို မျဖဳန္းတီးသင့္ပါ။

  ၁၀။ သင္၏စြမ္းရည္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါက သင္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္အံ့ၾသသြားႏိုင္ပါ သည္။

Top