လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ေရႊလီၿမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္

澜沧江—湄公河职教联盟第一次理事会在瑞丽召开

2017-08-29

  လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အ စည္းအေဝးကို တက္ဟုန္းျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မဟာမိတ္အဖြဲ႔(၂၆)ခုမွ အစည္းအေဝးတြင္ လန္ခ်န္းသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အစည္းအေဝး၌္ လန္ခ်န္းျမစ္နွင့္ မဲေခါင္ျမစ္သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔တို႔၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ လန္ခ်န္းသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ထူေထာင္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစသည့္ သက္ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရိွခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ လန္ခ်န္းသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားသို႔ ဆိုင္းဘုတ္ေပးအပ္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တရုတ္-အာဆီယံပညာေရးသင္တန္းစင္တာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘြဲ႔ဒီဂရီမပါေသာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လန္ခ်န္းျမစ္နွင့္ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဒသ(၅)ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပလုပ္သားမ်ားအတြက္ သက္ေမြးနည္းပညာသင္တန္းေထာက္ပံ့ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ မဟာ မိတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အဆိုျပဳ ခ်က္၊ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေတာင္အာရွ၊အေ႔ရွေတာင္အာရွ ျဖန္႔ က်က္မႈစင္တာ တည္ေနရာေဖာ္ျပျခင္း၏ အေရးပါေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါကာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမွ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တာဝန္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေခတ္ ကာလမ္းေၾကာင္း သစ္ျဖင့္ ေလ်ာ္ညီေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔မွ အစိုးရ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အဓိကထား၍ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပားသည့္ အေျခခံမူ ဝါဒမ်ားကို ျမင့္တင္ကာ တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံမႈ၊ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါ၀င္မႈတို႔ကို အေျခခံထားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈစီမံကိန္းအေပၚမွီခို၍ အမ်ိဳးအစား စံုလင္ေသာ ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈစင္ျမင့္ကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ျခင္း၊ အားသာခ်က္မ်ားကို အခ်င္းခ်င္းျဖည့္တင္းျခင္း၊ အတူတိုင္ပင္၊အတူတည္ေဆာက္၊ အတူေဝမွ်ျခင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top