ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပညာေတာ္သင္ဆု တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

“一带一路”奖学金德宏发放 圆缅籍华裔学子求学梦

2017-09-04

  ဇြန္လ၊ ၅ရက္ေန႔က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွ Overseaေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ပညာေတာ္သင္ဆုေပးအပ္သည့္အခမ္းအနားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းသားလက္ခံေခၚဆိုမႈ မိတ္ဆက္ျမႇင့္တင္ပြဲကို ေရႊလီၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္ Overseaေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ လႈပ္ရွားမႈပြဲသို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၂၀၀)ဦး ႏွင့္မိဘမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္မ်ားလွေသာ ပညာေတာ္သင္ေၾကးႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားေရး အလားအလာမ်ားသည္ Oversea ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူလိုသည့္ ယံုၾကည္ စိတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အေ့ရွေတာင္အာရွႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားရွိ Oversea ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အ တြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းတ႐ုတ္ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ Hua Qiao University တကၠသိုလ္တို႔မွ ကူမင္းၿမိဳ႔တြင္ Hua Qiao University ကူမင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးသင္တန္းဌာနကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပ မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ ႀကိဳတင္သင္ၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  Hua Qiao University တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စာရင္းသြင္းေခၚဆိုမႈ ႐ံုးခန္းတာဝန္ရိွသူ၏ မိတ္ဆက္ ေျပာၾကားမႈ အရ Hua Qiao University ႏွင့္ ကူမင္းတ႐ုတ္ေက်ာင္းတို႔မွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈသင္တန္းဌာနကို လုပ္ ေဆာင္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း Hua Qiao University တကၠသိုလ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ Oversea ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၆၀၀)ေက်ာ္ကို စာရင္းလက္ခံလိုက္ၿပီ ျဖစ္ကာ ထိုအနက္ ၅၀% အထက္ရိွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာ တက္ဟုန္း ျပည္နယ္မွ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ Hua Qiao University မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲရိွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေခၚဆိုလုိက္ျခင္းမွာ နယ္စပ္ေဒသျမန္မာOverseaေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏လိုအပ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔ ေလ့လာ နားလည္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီစြာ သင္ၾကားေပးသြားႏိုင္ကာ ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္ႏွင့္အရည္အခ်င္းအဆင့္မ်ားရရိွသြားႏိုင္ရန္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top