တ႐ုတ္-ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးခ်စ္ၾကည္ဖလွယ္ေရးအခမ္းအနား တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပျပဳလုပ္

中缅妇女友好交流活动在德宏举行

2017-09-24

  တ႐ုတ္-ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ခ်စ္ၾကည္းေရးဖလွယ္ေရးအခမ္းအနားကို မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက တက္ဟုန္းျပည္နယ္ ခြဲ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္-ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဆိုပါ ဖလွယ္ေရးအခမ္းအနားကို ယူနန ျပည္ နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးကာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ မွ တာဝန္ယူက်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆယ္ေဒသမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕ေဒသမ်ားရိွ က႑အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄၀)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္း၊ ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ား ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ျမႇင့္တင္သြားကာ ပိုးလမ္းမႀကီး၏ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္း၊ ၂၁ ရာစုပင္လယ္ပိုးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ပံ့ပိုးသြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

  တ႐ုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘံုဆႏၵႏွင့္ႀကိဳးစား အားထုတ္ မႈျဖစ္ၿပီး တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပားၿပီး စုေပါင္းစံုညီပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရိွၾကပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အျခားက႑မ်ား ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ထပ္ဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.dhtjb.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top