ေရႊလီၿမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ေက်ာက္မ်က္သင္ၾကားေရးအေျခစိုက္စခန္းထူေထာင္

瑞丽缅商珠宝商会教学基地成立

2017-09-24

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ေရႊလီၿမိဳ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ လေပါင္းမ်ားစြာျပင္ဆင္ထားေသာ ေရႊလီၿမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံသားေက်ာက္ မ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္း သင္ၾကားေရးအေျခစုိက္စခန္းဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းကိုလည္း တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေရႊလီၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္အသင္း သင္ၾကားေရးအေျခစိုက္စခန္းသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာက္မ်က္သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္အသင္းတို႔မွ ပူးေပါင္း ေဆာက္ လုပ္ထားသည့္ ပညာေရးသင္ၾကားမႈအေျခစိုက္စခန္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခစိုက္စခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔ ေက်ာက္စိမ္းထုထြင္းမႈ၊ အေရာင္တင္မႈစသည့္ ေက်ာက္မ်က္ ပညာႏွင့္လက္မႈ ပညာမ်ား လာေရာက္သင္ၾကားရန္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၅၀)ဦး လက္ခံသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေျခစိုက္စခန္း၏ သင္ယူရမည့္အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်ိန္၊ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ တစ္ေက်ာင္းတည္းေန တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တစ္ပံုစံတည္းျဖစ္ၿပီး တူညီ ေသာမူဝါဒကို ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဘာသာစကား အခက္အခဲ အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းမွ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာ သင္ႏွစ္(၃)ႏွစ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား အႀကံျပဳခ်ိတ္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတီထြင္လုပ္ကိုင္လိုသည့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ေထာက္ ခံ အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.m.ruili.gov.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top