၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တ႐ုတ္ဆရာ၊ဆရာမေထာက္ခံခ်က္ေပးအပ္သြားမည့္သင္တန္းကို တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္းခ႐ိုင္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

2017年缅甸北部地区华校华文教师证书培训班在德宏盈江县开班

2017-09-24

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ Overseas အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေသာ ရင္ က်န္း ခ႐ိုင္ Overseas အဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တ႐ုတ္စာသင္ေက်ာင္း တ႐ုတ္ဘာသာ ဆရာ၊ ဆရာမ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ေပးအပ္သြားမည့္ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ရင္က်န္း ခ႐ိုင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသမွ တ႐ုတ္ဘာသာစကားသင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ (၅၀)ဦးသည္ အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

  အခမ္းအနားတြင္ ရင္က်န္းခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ ညီညႊတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုမွ တြမ့္ခ်ီဟန္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ရင္က်န္း ခ႐ိုင္၏အေျခခံအခ်က္အလက္၊ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈစသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ထို႕အတူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာကိုေကာင္းမြန္စြာသင္ယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဗဟုသုတပညာမ်ား ရရိွ သြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ ဘာသာ သင္ၾကားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ပညာေရးအရည္အခ်င္းအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္ တင္ေပး သြားႏိုင္မည့္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တ႐ုတ္ဘာသာ ပညာေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အ တြက္လည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ တ႐ုတ္ဘာသာဆရာ၊ ဆရာမ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ရရိွေစမည့္ သင္တန္းသည္ ဖိတ္ေခၚသည့္ပံုစံျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္႕ပြားေစရန္၊ ရင္က်န္းတြင္ ျပည္ပဖလွယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ရန္၊ ရင္က်န္း တ႐ုတ္ဘာသာစကားပညာေရးလုပ္ငန္းဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားရန္၊ အ ေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာရပ္ဝန္း၊ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္း တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yn.chinanews.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top