လား႐ႈိးေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ

腊戌地区农业技术代表到德宏州参观考察

2017-10-05

တ႐ုတ္ျမန္မာ အျပန္အလွန္ခ်စ္ၾကည္ဖလွယ္ဆက္ဆံေရး ထပ္တစ္ဆင့္ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လည္း ေကာင္း၊ တ႐ုတ္ျမန္မာ စိုက္ ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖလွယ္ေရးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ရည္ ရြယ္၍ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္႐ံုး (လား႐ႈိး႐ံုးခြဲ)သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔အထိ လား႐ႈိးေဒသ တ႐ုတ္-ျမန္မာလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္းမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(၂၇)ဦးကို တက္ဟုန္းျပည္ နယ္ခြဲ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕(၅)ခုသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့့ပါသည္။

  ေလ့လာေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ က်ယ္ဖန္ၿမိဳ႕နယ္ဆန္ကုမၸဏီလီမိတက္၊ မန္စီၿမိဳ႕Tian Sheng ကုမၸဏီ မကာေဒးမီးယား ၾသစေၾတးလ်အခြံမာသီးအေျခစိုက္စခန္း၊ Yun Wu ဆန္မူရင္းထုတ္လုပ္သည့္ေနရာ၊ ျပည္နယ္ခြဲ De You ေရစပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔စိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခစိုက္စခန္း၊ ျပည္နယ္ခြဲအဆင့္ ဘက္စံုလယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး စား နပ္ရိကၡာဝင္ေငြတိုးသ႐ုပ္ျပစီမံကိန္း၊ လံုခၽြမ္းခ႐ိုင္ Zheng Xin ပိုးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ လီမိတက္ စသည့္ သ႐ုပ္ျပစီမံကိန္းဇုန္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

  ျမန္မာစိုက္ပ်ိဳးေရးေလ့လာေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေလ့လာၾကည့္႐ႈ႕ၾကစဥ္္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ ငန္းအေပၚ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကရာ (၁) တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုး တက္ေကာင္းမြန္ေနၿပီး ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕အသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္း မတူညီကြဲျပားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ (၂)တက္ဟုန္းေရစပါးမ်ားခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕အသီးသီး၌္စိုက္ပ်ိဳးထားမႈ၊ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္အဆင့္ဆင့္မ်ားကိုေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ (၁)မိုသည္ အျခားႏိုင္ငံ၏ ၃-၄ မိုထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးထက္ သာလြန္ေနေၾကာင္း (၃) အထူးသျဖင့္ စပါးႏွင့္ငါးစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ေရ တစ္ခု၊ႏွစ္မ်ိဳး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးျမင့္ေစသည့္ သ႐ုပ္ျပ စီမံကိန္းကို အထူးသေဘာက် အားက်မိပါေၾကာင္း (၄) တက္ဟုန္းျပည္နယ္၏ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး မ်ိဳးစိတ္အျခစိုက္စခန္းကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၌ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေရစပါး အမ်ိဳးအစားသည္ တက္ဟုန္း ခ႐ိုင္အသီးသီးမွ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္စပါးအမ်ိဳးအစားျဖစ္၍ အဆင့္ျမင့္ဆန္မ်ားစားသံုးရသည့္ အတြက္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ဆန္စပါးအသိအမွတ္ျပဳမႈဆိုသည္ကိုလည္းသိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း (၅) တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ စီးပြားျဖစ္ မကာေဒးမီးယား ၾသစေၾတးလ်အခြံမာသီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ အက်ိဳး မည္မွ်ျမင့္မားျခင္းရွိသည္ကို ေလ့လာခဲ့ရၿပီး ျမန္မာဘက္တြင္ ေျမဆီေျမလႊာေကာင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ရာသီဥတုမွာ တက္ ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲႏွင့္ နီးစပ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနည္းပါးေသာ သီးႏွံမ်ားကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား ဝင္ေငြနည္းပါးလွပါေၾကာင္း (၆) တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ေရစပါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီး ႀကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ စားနပ္ရိကၡာအျဖစ္ေရာင္းခ်သည္အထိ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္အားလံုးသည္ စက္မႈ လယ္ယာစနစ္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈျဖင့္ ႀကဲပက္ျခင္း၊ ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ရိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါေၾကာင္း (၇) လံုခၽြမ္း Zheng Xin ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ပိုးေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ပိုးစာပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ တ႐ုတ္ျမန္မာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျမန္မာ့ေက်းလက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး လုပ္သားမ်ား၏အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ ႀကီးမားလွေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ား ေပးႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

  မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုအႀကိမ္ေလ့လာေရးခရီးသည္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈလားရာႏွင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ နားလည္မႈ၊ ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စင္ျမင့္ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ကာ အနာဂတ္ကာလ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲအၾကား တ႐ုတ္၊ျမန္မာစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္

Top