သုေတသနသီမ်ား တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ Annonaceae Polyalthia အပင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္းပါဝင္ေသာ ရင္က်န္း Polyalthia အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရိွ

科研人员在中缅边境发现番荔枝科新种盈江暗罗

2017-11-04

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသိပၸံအကယ္ဒမီ စစ္ေဆာင္ပန္နာ အပူပိုင္း႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွစင္တာ အပင္မ်ိဳးကြဲ ႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးသုေတသနအုပ္စုသည္ ဟြာနန္႐ုကၡေဗဒၿခံစသည့္ဌာနမ်ားမွ သုေတသီ္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္က်န္းခ႐ိုင္တြင္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳစဥ္ Annonaceae Polyalthia အပင္မ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ိဳးအစားသစ္ကို ေတ႔ြရိွခဲ့ၿပီး ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ေဒသအမည္ျဖင့္ ရင္က်န္း Polyalthia ဟု အမည္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  အသစ္ေတ႔ြရိွေသာအမ်ိဳးအစား၏ အျပင္ပြင့္ဖတ္မွာ အတြင္းပြင့္ဖတ္ထက္တိုေတာင္းၿပီး (၅.၅)စင္တီမီတာရွည္ ေသာ ပြင့္ညႇာမွာ Polyalthia ကို အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ခြဲျခားထားေသာ အထူးလကၡဏာျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ဆာဘားျပည္နယ္ႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ P. miliusoides I.M. Turner ႏွင့္ တူညီၿပီး မတူညီေသာ ကြာျခားခ်က္မွာ အျပင္ပန္းပြင့္အကာမ်ားမွာ အေမြးမ်ားျဖင့္ဖံုးလႊမ္းေနၿပီး အတြင္းပိုင္းမွာ ေခ်ာေမြ႔ ေနပါသည္။ အသီးမွာေျခာက္ေသြ႔ၿပီးေနာက္ အညိဳရင့္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး အျပင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ႂကြက္ႏို႔ပံုစံအဖုမ်ား ထြက္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

  ဤသုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသဘာဝသိပၸံပညာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသိပၸံေကာလိပ္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွဇီဝမ်ိဳးကြဲေပါင္းစံုသုေတသနစင္တာ၏ စီမံကိန္းေထာက္ပ့ံေၾကးရရိွခဲ့ၿပီး ရလဒ္ကို အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာပညာေရးဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.kunming.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top