ဆီးခ်ိဳေရာဂါရလြယ္ကူေသာ အုပ္စုတြင္ သင္ပါဝင္ေနပါသလား

这些人最容易患糖尿病 你是其中一个吗?

2018-01-04

  ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို အဓိကအားျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအမ်ိဳးအစား(၁)၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအမ်ိဳးအစား(၂)၊ အျခားအထူးအမ်ိဳးအ စားပံုစံႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလဆီးခ်ိဳေရာဂါ ဟူ၍ (၄)မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။ မည္သို႔ေသာ အုပ္စုအမ်ိဳးအစားသည္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ရန္ လြယ္ကူပါသနည္း။

  ၁။ အသက္(၄၀)ႏွင့္အထက္။ အထူးသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အနည္းငယ္ဝေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို အထူး သတိျပဳသင့္သည္။

  ၂။ မိသားစုဝင္မ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ိဳး႐ိုးရိွသူမ်ား၊ ဥပမာ- မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ အေဒၚ၊ ဦးေလး၊ ညီအစ္မဝမ္းကြဲ၊ ညီအစ္ကိုဝမ္းကြဲတို႔ျဖစ္ပါသည္။

  ၃။ ညီအစ္မမ်ားတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစားရသူရိွပါက အထူးသျဖင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္တစ္ဦးထက္မကရိွပါက ထို ကဲ့သုိ႔ေသာ အုပ္စုတြင္ ျဖစ္ပြားရန္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္မွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါ သည္။

  ၄။ (၄)ကီလိုဂရမ္အထက္ ဧရာမကေလးေမြးဖြားဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါရိွခဲ့ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအလြန္ျမင့္မားပါသည္။ အကယ္၍ ေမြးဖြားၿပီး ေနာက္ အခ်ိန္ မီႀကိဳတင္ ကာကြယ္ကုသျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႕ တိုးလာမည္ျဖစ္သည္။

  ၅။ ခႏၶာကိုယ္ဝၿဖိဳးသူအုပ္စုမ်ားသည္လည္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားပါသည္။ လက္ရိွတိုင္းတာေသာ စံႏႈန္း မွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ခါးပတ္လည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ စံျပကိုယ္အေလးခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက၊ အမ်ိဳးသား ခါးပတ္လည္(၉၀)စင္တီမီတာအထက္၊ အမ်ိဳးသမီးခါးပတ္လည္ (၈၅)စင္တီမီတာအထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက အဝလြန္ ေနသူဟုေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးအစားအုပ္စု၏ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအႏၱရာယ္မွာလည္း သာမာန္ ထက္ ပိုမိုျမင့္ မားပါသည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top