ကီဝီသီးကို ရက္ေပါင္း(၁၃၈)ရက္ခန္႔ထားရိွေသာ္လည္း မပုပ္မသိုးသြားပါက တာရွည္ခံေဆးသံုးစြဲထားျခင္းေၾကာင့္ဟု မသံုးသပ္ႏိုင္

猕猴桃138天不烂不一定是因为防腐剂

2018-01-30

  လူတို႔သည္ တာရွည္ခံေဆးကို အလြန္မုန္းတီးၾကသည္။ မၾကာမီက အင္တာနက္ေပၚတြင္ ကီဝီသီးတြင္ တာရွည္ခံေဆး မ်ားသံုးစြဲၿပီး ရက္ေပါင္း(၁၃၈)ရက္ထားရိွေသာ္လည္း မပုပ္မသိုးသြားသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ရိွေနကာ လူအမ်ားစုကို စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအေပၚ လူအမ်ားစုက တာရွည္ခံေဆးသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အတည္ယူဆထားၾက ပါသည္။ ဤသည္မွာ မွန္ကန္ပါသေလာ။

  အမွန္တကယ္တြင္ ကီဝီသီးကို ထူးျခားေသာ လတ္ဆတ္မႈတာရွည္ထိန္းသိမ္းသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ ထား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မတူညီေသာသစ္သီးမ်ား၏ မတူညီေသာထိန္းသိမ္းကာလကြာဟမႈသည္လည္း အလြန္ႀကီးမား ပါသည္။ ထိုထဲတြင္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာအေၾကာင္းအရင္းရိွပါသည္။ သစ္သီး၏ ရင့္မွည့္မႈမွာ အက္သလင္း ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါ သည္။ အက္သလင္းစုပ္ယူေဆးကို အသံုးျပဳလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သစ္သီး၏ တာရွည္ခံ ကာလကို ၾကာရွည္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းကာလၾကာရွည္ေသာ ကီဝီသီးမ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သိုေလွာင္ မႈပတ္ဝန္းက်င္ရိွရမည့္အျပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၏ ေပၚျပဴလာသိပၸံအရ ကီဝီသီးမွာ သုညဒီဂရီစင္တီဂ ရိတ္တြင္ သိုေလွာင္ထားပါက (၆-၈)လအထိ သိုေလွာင္ထားရိွႏိုင္ပါသည္။ ေႏြးေထြးေသာအခန္းတြင္းတြင္ ထိန္းသိမ္း သိုေလွာင္ထားေသာ ကီဝီသီးမ်ားမွာ ကာလၾကာရွည္စြာပုပ္သိုးျခင္းမရိွခဲ့ပါက အမ်ားအားျဖင့္ ခူးဆြတ္ခ်ိန္တြင္ ရင့္မွည့္ျခင္းမရိွေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ထူးျခားေသာတာရွည္ခံထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- Methylcyclopropene လုပ္ေဆာင္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဤထိန္းသိမ္းနည္းမွာ လံုၿခံဳၿပီး လူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခိုက္မႈမရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.1nongjing.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top