ကမၻာေပၚတြင္ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းအခံရဆံုးေသာေဖ်ာ္ရည္ ဘီယာ

啤酒,世界上被误解最深的饮料!

2018-03-12

  ဘီယာကို ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက သိေသာ္ျငားလည္း အားလံုးက ဘီယာသည္ အပူဓာတ္ႏွင့္အဆီဓာတ္ပါဝင္မႈျမႇင့္မားသည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ ပိုလို႔ဆိုရလွ်င္ ဘီယာဗိုက္သည္ ဘီယာေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူဆၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ဘီယာသည္ ကမၻာေပၚ တြင္ နား လည္မႈလႊဲမွားျခင္းအခံရဆံုးေသာ ေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္္သည္။

  စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္မ်ားအရ ၉၀%ေသာ အဂၤလန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဘီယာပိုင့္ဝက္၏အပူဓာတ္ပါဝင္မႈမွာ စပ်စ္ဝိုင္တစ္ခြက္ထက္ျမင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာမူ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ အရက္ တစ္ ပုလင္း၏ အပူဓာတ္မွာ (၁၈၂)ကယ္လိုရီရိွၿပီး စပ်စ္ဝိုင္တစ္ခြက္၏(၁၉၇)ကယ္လိုရီထက္ နည္းပါးသည္။ အျခား သၾကားပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဘီယာ၏အားသာခ်က္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားပါသည္။ ပမာဏ တူညီ ေသာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ အခ်ိဳရည္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအပူဓာတ္မွာ ဘီယာထက္ျမႇင့္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဘီယာတစ္ပုလင္းလွ်င္ သၾကား(၂.၅)ဂရမ္သာရိွၿပီး ကိုကာကိုလာတစ္ပုလင္းပါဝင္ေသာ သၾကား(၃၄)ဂရမ္ ထက္နည္းပါးသည္။ လက္တီးေကာ္ဖီတစ္ခြက္လွ်င္ သၾကားပါဝင္မႈ(၂၁)ဂရမ္ရိွေသာေၾကာင့္ ဘီယာသည္ ပိုမို က်န္းမာ ေသာေဖ်ာ္ရည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

  အမွန္တကယ္ေတာ့ ဘီယာဗိုက္ျဖစ္လာရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စားသံုးမႈ အေလ့အထ မေလ်ာ္ညီေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဘီယာျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈမရိွပါ။ သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ဘီယာဗိုက္သည္ အမ်ိဳးသား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္ပတ္သက္ေနပါသည္။ ဘီယာေသာက္သံုးရန္ ႏွစ္သက္သူမ်ား၏ ဘီယာဗိုက္ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ဝၿဖိဳးျခင္းမွာ ဘီယာမေသာက္သူထက္ ပိုမိုျမႇင့္မားျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္ေစရန္ မည္သည့္ေဖ်ာ္ရည္ကိုမဆို အလြန္႔အကၽြံ႕မေသာက္သံုးသင့္ပါ။

  www.1nongjing.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

Top