ေျခာက္ႏိုင္ငံမွ ပူးေပါင္းကာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ႏိုင္ငံတကာသက္ေမြးပညာေကာလိပ္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ စတင္ေဆာက္လုပ္

六国共建的澜湄国际职业学院在瑞丽开工 !

2018-03-12

  ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔က လန္ခ်န္း- မဲေခါင္ႏိုင္ငံတကာသက္ေမြးပညာသင္ေကာလိပ္ အုတ္ျမစ္ခ်အခမ္းအနား ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီ ဝမ္တင္းစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဇုန္တြင္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ႏိုင္ငံတ ကာသက္ေမြးပညာသင္ေကာလိပ္သည္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ ေအာက္ရိွ ပထမဆံုးေသာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈေပါင္းစပ္ထားေသာ၊ ေကာလိပ္တစ္ခုတည္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆)ႏိုင္ငံမွ ေမြးထုတ္ျခင္းပံုစံ ေပၚလြင္ေစကာ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံ မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

  လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ႏိုင္ငံတကာသက္ေမြးပညာေကာလိပ္ကို ယူနန္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစိုးရတို႔မွ ေကာလိပ္ႏွင့္ေဒသခံအစိုးရ ပူးေပါင္းျခင္းပံုစံျဖင့္ က်င့္သံုးကာ ပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ အဆင့္ျမင့္ပင္ရင္းဘာသာရပ္ သက္ေမြးပညာေကာလိပ္အျဖစ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ တိုင္း ရင္းသားတကၠသိုလ္၏ ဒုတိယအဆင့္ေကာလိပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာလိပ္မွ ႏိုင္ငံတကာပံုစံ၊ နယ္စပ္ေဒသပံုစံ၊ အသံုးခ်ပံုစံ ကုိ ေပၚလြင္ေစေသာ ထူးျခားသည့္ေက်ာင္းအပ္ႏံွမႈပံုစံကို က်င့္သံုးကာ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာပင္ရင္းဘာသာရပ္ပညာေရးကို အဓိကထားၿပီး ျပည္တြင္းႏိုင္ငံတကာပင္ရင္းပညာအဆင့္ပညာေရး၊ ပညာရည္အဆင့္အတန္းမဟုတ္ေသာပညာေရး သင္တန္းစသည့္ ပညာေရးပံုစံမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ေက်ာင္း၏ဧရိယာမွာ (၃၀၀)မိုခန္႔ရိွၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ မွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၆၀၀)သန္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးေနာက္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္(၆)ႏိုင္ငံမွ တစ္ေန႔လံုးပညာသင္စနစ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၃၀၀၀)ေက်ာ္၊ ပညာရည္အဆင့္အတန္းမဟုတ္ေသာပညာေရးမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း (၆၀၀၀-၁၂၀၀၀) ေက်ာ္ ခန္႔ကို သင္ ၾကားေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲညီၫႊတ္ေရးသတင္းစာတိုက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top