ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေရႊလီၿမိဳ႕၌္ အလုပ္တဖက္ နည္းပညာသင္ယူ

缅甸人在瑞丽上班学技术

2018-03-12

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ဂ်ိန္းေဖာ့တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ တ ႐ုတ္-ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ဆိုင္ခန္းအမ်ားအျပားကို ေတြ႔ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕မွာ ေဖ်ာ္ရည္ အေအးမ်ားေရာင္းၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေရာင္းခ်ၾကကာ တခ်ိဳ႕မွာမူ ေဒသအထူးထြက္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပားသည္ ေရႊလီသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီးကာ အလုပ္တဖက္ သင္ယူရင္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ေလးသည္ ႏိုင္ငံတကာပတ္ဝန္းက်င္အေငြ႔အသက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနေစ ခဲ့ပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ပါဝင္ျခင္း

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရင္ရွန္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီ၏ အလုပ္႐ံုသို႔ ဝင္ေရာက္သြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအမ်ားအျပား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို တက္ႂကြစြာ တပ္ဆင္လ်က္ရိွေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆိုပါဆိုင္ကယ္ကုမၸဏီတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပါက ေနထိုင္စားစရိတ္ၿငိမ္း တာဝန္ ယူေၾကာင္း၊ လုပ္အားခမွာလည္း အေျခခံလစာအျပင္ ဆုေၾကးေငြမ်ားလည္းပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ထိုေဒသတြင္ မနိမ့္ ေသာလစာေငြျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ အလိုက္သင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စက္႐ံုမွ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကာ ဘာသာစကားသင္တန္းကို ပံုမွန္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားကို တ႐ုတ္ဘာသာ စကားသင္ယူေစၿပီး တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းမ်ားကိုမူ ျမန္မာ ဘာသာစကား သင္ယူေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီ၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေလ့လာေစခဲ့ပါသည္။

  ေက်ာက္မ်က္ပညာ သင္ယူျခင္း

  ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ေရႊလီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လက္ကားေစ်းကြက္ႀကီး(၃)ခု အနက္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္အမ်ားအျပားရွိသည့္အျပင္ ေက်ာက္မ်က္ အကဲျဖတ္ပညာကို သင္ယူသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွာလည္း မနည္းလွေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း(၁၇၀)ဦးသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံတကာေက်ာက္မ်က္ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ကာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အကဲျဖတ္ပညာႏွင့္ အေခ်ာကိုင္ပညာမ်ားကို သင္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေရႊလီသို႔ ေရာက္ရိွပါက ေက်ာက္မ်က္ပညာ ဗဟုသုတအမ်ားအျပားကို ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မ်က္ဗဟုသုတ၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ကုန္ေခ်ာအကဲျဖတ္မႈ၊ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းခ်မႈ၊ အင္တာနက္တိုက္ ႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သင္ယူစရိတ္၊ ေနထိုင္စရိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းေၾကး၊ စားစရိတ္စသည္အားလံုး တို႔သည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္တာသင္ယူၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တစ္ဘက္ရိွ သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ ကုန္လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အေတြ႔အႀကံဳ ရရိွ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈတြင္ နည္းပညာသည္ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္ခြဲျခားျခင္းမရိွဘဲ အေမြအႏွစ္ကို ဆက္ခံလ်က္ရွိေနပါသည္။

  ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top