ေရႊလီႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္စာအုပ္ဆိုင္သည္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္း သိရိွနားလည္ေစႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာ

瑞丽国门书社,成为缅商进入中国的“达摩院”

2018-03-17

  ေန႔စဥ္ ည(၇)နာရီမွ (၁၀)နာရီအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အဝါေရာင္တိုက္ေလးတစ္ခုတြင္ စုေဝးၾကကာ တ႐ုတ္ဘာသာစကားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားသင္တန္းကို လာေရာက္သင္ယူတက္ေရာက္ေလ့ရိွၾကသည္။ ဤသည္ မွာ ေရႊလီက်ယ္ေဂါင္ ႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္ စာအုပ္ဆိုင္တြင္ အၿမဲျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။

  ႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္စာအုပ္ဆိုင္မွ ဆရာမျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ဟုန္ရွန္းသည္ ေန႔စဥ္ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားသည္ စာအုပ္ဆိုင္ သို႔လာေရာက္ကာ သင္ၾကားေလ့ရိွၾကသည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တံခါး ေပါက္စာ အုပ္ဆိုင္(၂)ဆိုင္ရိွသည္။ စာအုပ္ဆိုင္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ထူးခၽြန္ေသာယဥ္ေက်းမႈရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ သာမန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တံခါးစာအုပ္ဆိုင္တြင္ သိပၸံနည္းပညာ ဗဟုသုတ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘာသာစကားစသည့္သင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ထို႔အျပင္ ပန္းခ်ီျပပြဲ၊ ဖိုရမ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္သည္။ စာအုပ္ဆိုင္မွ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျပည္သူျပည္သား၊ ျပည္ပကုန္သည္မ်ားကို လာေရာက္သင္ယူရန္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ဤေနရာသည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား ၊တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္ မာစာေပမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေပါင္းကူးျပတင္းတံခါးေပါက္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

  လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္စာအုပ္ဆိုင္တါင္ ငွားရမ္းဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း(၂၃၀၀)ေက်ာ္၊ စာအုပ္ေပါင္း(၂၅၀၀၀)ေက်ာ္၊ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္၊ အေစာင္ေရ(၃၀၀၀)၊ ဗီဒီယိုအမ်ိဳးအစား ေပါင္း (၅၂၀)၊ အခ်ပ္ေပါင္း(၅၆၀၀) ရိွပါသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ လယ္သမားအိမ္စာအုပ္ခန္း ေဆာက္ လုပ္စဥ္ လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ စာေပမ်ားႏွင့္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ တိုင္းရင္းသားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝဌာနမွ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ လက္ ေဆာင္ရရိွထားေသာ စာအုပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဝယ္ယူထားေသာစာအုပ္အနည္းငယ္ လည္း ပါဝင္ ပါသည္။ စာအုပ္ဆိုင္၏ စီမံႀကီးၾကပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈစသည့္ စည္းမ်ဥ္းစနစ္မ်ားမွာ လယ္သမားအိမ္စာအုပ္ခန္း၏ စံ ႏႈန္း အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.ynxxb.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top