ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)တြင္ ေခ်ာကလက္သည္ တန္ဖိုးႀကီးရွားပါးပစၥည္းျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာပါက မည္သည့္သီးႏွံမ်ား ရွားပါးသြားမည္နည္း

40年后巧克力将成奢侈品,全球变暖,哪些农作物将变稀有?

2018-03-17

  ေခ်ာကလက္သည္ လူအမ်ားစုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအစာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အသင္သိပါသလား။ ေနာင္အႏွစ္(၄၀)အၾကာတြင္ ေခ်ာကလက္သည္ စူပါမားကတ္မ်ားမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး တန္ဖိုးႀကီးၿပီး ရွားပါးေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္လာပါေတာ့မည္။

  ကိုကိုးအပင္မွာ သာမန္အားျဖင့္ အီေကြေဒါ ေတာင္လတၱီတြဒ္ႏွင့္ေျမာက္လတၱီတြဒ္(၃၀)ဒီဂရီအတြင္းရိွ အပူပိုင္း သစ္ေတာအတြင္း ေပါက္ေရာက္ၿပီး ထိုေဒသရိွ အပူခ်ိန္၊ အစိုဓာတ္၊ မိုးေရခ်ိန္တို႔မွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လည္လံုး တည္ၿငိမ္မွ်တ လ်က္ရိွပါသည္။ လက္ရိွ တစ္ကမၻာလံုး၏ ထက္ဝက္ခန္႔ေသာ ေခ်ာကလက္ကို အေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကုတ္ဒီဗြားႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာင္အနာဂတ္(၁၀)ႏွစ္အတြင္း ဤေဒသမ်ားသည္လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္း ကိုကိုးပင္စိုက္ပ်ိဳးေပါက္ေရာက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ား ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

  ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရိွေသာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားမွာ ကိုကိုးပင္တစ္မ်ိဳးတည္းသာမဟုတ္ပါ။

  ၁။ ေကာ္ဖီေစ့

  အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ေကာ္ဖီေစ့သည္လည္း အလားတူ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရ သည္။ အာဖရိကတိုက္တြင္ ေျမျပင္အေပၚယံအပူခ်ိန္ျမႇင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္ဖီထြက္ရိွမႈပမာဏႏွင့္ အရည္အ ေသြး က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈပမာဏသည္ ၆၅% သာမက ၁၀၀% အထိပါ က်ဆင္းသြားႏိုင္ပါသည္။

  ၂။ ေက်ာက္ပုဇြန္

  အပူပိုင္းသီးႏွံမ်ားအျပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမႇင့္တက္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရ အပူခ်ိန္မွာလည္း ျမႇင့္တက္လာလ်က္ရွိ္သည္။ အကယ္၍ ပင္လယ္ေရသည္ (၅)ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ဆက္လက္ တိုးျမႇင့္လာပါက ေက်ာက္ပုဇြန္သားေပါက္မ်ားမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

  ၃။ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား

  ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးမွာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ အဓိကစားနပ္ရိကၡာသီးႏွံမ်ား ထြက္ႏႈန္းက် ဆင္း ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ မာေၾကာေသာ ဂ်ံဳ၊အာလူး၊ေျမပဲစသည္တို႔သည္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကို မျဖစ္မေနေျပာင္းလဲေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ လူသားတို႔သည္ စားေသာက္ကုန္လံုၿခံဳေရးျပႆနာ မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

  www.snzg.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top