ယဥ္ေက်းမ EdkifiHawmf*dwfwHcg;aygufwGif wnfaqmufxm;aom ,Ofaus;rIzvS,fa&;pifjrifh ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလား႐ိႈးတိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသို႔သြားေရာက္ ေလ့လာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာေပေရခ်မ္းစင္ဖြင့္လွစ္ e,fpyfrsOf;aMumif;ay:u oufBuD;wuúodkvf w½kwfjrefrme,fpyf wHcg;zGifhzGYHNzdK;wdk;wufrI e,fy,fopf vufawGY taumiftxnfazmfv cs,fvfqD;toif;enf;jyarmf&if[dku ]]uRefawmftoif;uEIwfxGufroGm;ygbl;? cs,fvfqD;&nf ပ်ားေမြးျမဴထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခခံသေဘာတရားမ်ား သတိျပဳရမည္ျဖစ္ ေႏြရာသီတြင္ ျခင္ဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အပင္အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရ ထစ္ခ်ံဳးမိုးမ်ား ရြာသြန္းသည့္ ရာသီကာလတြင္ ဓာတ္မလိုက္ေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း ယူနန္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ Battambang ျပည္နယ္တြင္ ေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်လူဦးေရ (၂၀၀၀)ခန္႔ကို အခမဲ့ေဆးကုသေပး ေရႊလီၿမိဳ႕ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားအသင္း ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင့္လွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ပထမ႐ုပ္ရွင္ေစ်းကြက္ျဖစ္လာခဲ့ ၾကက္ကို သီခ်င္းနားေထာင္ေစျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အျမတ္ေငြ ယြမ္ေငြ ၃ေသာင္းခန္႔ရရွိႏုိင္
Top