ယဥ္ေက်းမ w½kwfEdkifiH\yxrqHk;aom &Srf;wdkif;&if;om;aq;0g;t&if;tjrpfudk txl;jyKpka&;om;xm;onfh ]]&Srf;wdkif;&if;aq;0g;pmtkyf}} w&m;0ifxkwfa0 ]qGJaqmifrIt&SdqHk;aom w½kwfEdkifiH\NrdKUrsm;} yxrtBudrf,SOfNydKifrI wuf[kef;jynfe,fcGJrS tEdkif&&Sd jrefrmEdkifiH vm;½Id;wdkif;&if;om;pmayESifh,Ofaus;rIavhvma&;tzGJU wuf[kef;jynfe,fcGJodkY vma&mufavhvmzvS,frIrsm; jyKvkyf auoD -- w½kwfEdkifiHydkwdk;wufí jrefrmtrsdK;om;rsm;twGuf tusdK;ay; Nrefrm-w&kwf,Ofaus;rIzvS,fa&;\ yGifhvef;vmaomatmifoD;atmifyGifhtopf w&kwf-jrefrmtAd"mefpmtkyftopf xkwfa0 EdkifiHawmf*dwfwHcg;aygufwGif wnfaqmufxm;aom ,Ofaus;rIzvS,fa&;pifjrifh ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလား႐ိႈးတိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈေလ့လာေရးအဖြဲ႔မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသို႔သြားေရာက္ ေလ့လာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာေပေရခ်မ္းစင္ဖြင့္လွစ္ e,fpyfrsOf;aMumif;ay:u oufBuD;wuúodkvf w½kwfjrefrme,fpyf wHcg;zGifhzGYHNzdK;wdk;wufrI e,fy,fopf vufawGY taumiftxnfazmfv cs,fvfqD;toif;enf;jyarmf&if[dku ]]uRefawmftoif;uEIwfxGufroGm;ygbl;? cs,fvfqD;&nf ပ်ားေမြးျမဴထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခခံသေဘာတရားမ်ား သတိျပဳရမည္ျဖစ္ ေႏြရာသီတြင္ ျခင္ဒဏ္ကာကြယ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အပင္အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရ
Top