ယဥ္ေက်းမ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရလြယ္ကူေသာ အုပ္စုတြင္ သင္ပါဝင္ေနပါသလား CCTV သတင္းေန႔စဥ္စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးအစီအစဥ္ ေရႊလီသံပရာသီးအေၾကာင္း အထူးသတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္္မည္ျဖစ္ အိမ္တိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသင့္သည့္ ေဆးဖက္ဝင္ ရွားေစာင္းလက္ပက္ သုေတသနသီမ်ား တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ Annonaceae Polyalthia အပင္မ်ိဳးႏြယ္စုတြင္းပါဝင္ေသာ ရင္က်န္း Polyalthia အမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရိွ အစိမ္းေရာင္ ဂ်င္စင္း ႐ံုးပတီသီး လား႐ႈိးေဒသ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ တ႐ုတ္ဆရာ၊ဆရာမေထာက္ခံခ်က္ေပးအပ္သြားမည့္သင္တန္းကို တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္းခ႐ိုင္တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ျမန္မာႏိုင္ငံသားေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ ေက်ာက္မ်က္သင္ၾကားေရးအေျခစိုက္စခန္းထူေထာင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးခ်စ္ၾကည္ဖလွယ္ေရးအခမ္းအနား တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစမည့္ အသံုးဝင္မည့္ နည္းလမ္းေလးမ်ား ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပညာေတာ္သင္ဆု တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ China Southeast Eye Hospital ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အလင္းေရာင္ခရီးစဥ္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမဟာမိတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ေရႊလီၿမိဳ႔၌ က်င္းပျပဳလုပ္ အေအးမိၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္(၉)ခ်က္ ႏွလံုးသားအာဟာရမ်ား
Top