ယဥ္ေက်းမ ဧၿပီလထြက္ ႀကံသည္ အဆိပ္ရွိေသာ ေျမြထက္ပင္ ပိုေၾကာက္ဖို႔ေကာင္း မ်ိဳးရိုးဗီဇနည္းပညာျဖင့္ ငွက္ေပ်ာသီး လတ္ဆတ္မႈကာလကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေန႕စဥ္အားသြင္းရျခင္းကို ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ေတာ့မည္။ တရုတ္ႏို္င္ငံမွ ပထမဦးဆံုး Dual-ion ဘက္ထရီ တီထြင္ထုတ္လုပ္ Momordica Grosvenori ေခၚ ေလာဟန္ေကာ္ အသီး၌ ပါဝင္ေသာဓာတ္မ်ားသည္ အက်ိတ္ဆဲလ္ကို ေသေစႏိုင္ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ သုေတသနျပဳေတြ႔ရွိ Fontus ေသာက္ေရခြက္တစ္ခြက္ရွိပါက ေသာက္ေရအတြက္ ပူပင္စရာမလို သဘာ၀အတိုင္းေဖာက္ထားတဲ့ ပဲပင္ေပါက္လား၊ အပင္အားတိုးေဆးအသံုးျပဳေဖာက္ထားတဲ့ ပဲပင္ေပါက္လားဆိုတာကို ဘယ္လိုခြဲျခားသိႏိုင္မလဲ။ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား မည္သို႔ေသာအစားအစာမ်ားကို စားသံုးသင့္သနည္း။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တီထြင္လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး(၅)ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းနားႏိုင္ ဖေယာင္းသုတ္ထားေသာ ပန္းသီးကို စားသံုးပါက ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္မည္လား e,fpyfrsOf;aMumif;ay:u oufBuD;wuúodkvf w½kwfjrefrme,fpyf wHcg;zGifhzGYHNzdK;wdk;wufrI e,fy,fopf vufawGY taumiftxnfazmfv cs,fvfqD;toif;enf;jyarmf&if[dku ]]uRefawmftoif;uEIwfxGufroGm;ygbl;? cs,fvfqD;&nf &D;,Jvfruf'&pftoif;enf;jyu pDa&mfe,fvf'dkonf *dk;awGtrsm;BuD;oGif;,lEdkifvdrfhrn rufqDonf Oa&mytaumif;qHk;abmvHk;upm;orm;qktjzpf csD;jr§ifhjcif;cH& jrefrmEdkifiH[dkw,fESifhc&D;oGm;vma&;0efBuD;XmerS a&mifpHk"mwfyHkNydKifyGJusif;
Top