ယဥ္ေက်းမ သဘာ၀အတိုင္းေဖာက္ထားတဲ့ ပဲပင္ေပါက္လား၊ အပင္အားတိုးေဆးအသံုးျပဳေဖာက္ထားတဲ့ ပဲပင္ေပါက္လားဆိုတာကို ဘယ္လိုခြဲျခားသိႏိုင္မလဲ။ အိပ္မေပ်ာ္ေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား မည္သို႔ေသာအစားအစာမ်ားကို စားသံုးသင့္သနည္း။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တီထြင္လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး(၅)ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းနားႏိုင္ ဖေယာင္းသုတ္ထားေသာ ပန္းသီးကို စားသံုးပါက ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္မည္လား e,fpyfrsOf;aMumif;ay:u oufBuD;wuúodkvf w½kwfjrefrme,fpyf wHcg;zGifhzGYHNzdK;wdk;wufrI e,fy,fopf vufawGY taumiftxnfazmfv cs,fvfqD;toif;enf;jyarmf&if[dku ]]uRefawmftoif;uEIwfxGufroGm;ygbl;? cs,fvfqD;&nf &D;,Jvfruf'&pftoif;enf;jyu pDa&mfe,fvf'dkonf *dk;awGtrsm;BuD;oGif;,lEdkifvdrfhrn rufqDonf Oa&mytaumif;qHk;abmvHk;upm;orm;qktjzpf csD;jr§ifhjcif;cH& jrefrmEdkifiH[dkw,fESifhc&D;oGm;vma&;0efBuD;XmerS a&mifpHk"mwfyHkNydKifyGJusif; wuf[kef;jynfe,fcGJcspfMunfa&;udk,fpm;vS,ftzGJU jrefrmEdkifiHAef;armfc½dkifodkU o[ZmwwdkYESifhvTrf;NcHKaeaome,fpyfa'o arYr&EdkifzG,f aqGrsdK;aygufazmfarwåmw&m; w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJa&TvDNrdKUw½kwfudk,fpm;vS,ftzGJU jrefrmEdkifiHvGwf EdkifiHwGife,fedrdwf&Sdaomfjim;arwåmüe,fedrdwfr&Sdyg w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,f
Top