ယဥ္ေက်းမ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း တီထြင္လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးသည့္အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး(၅)ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းနားႏိုင္ ဖေယာင္းသုတ္ထားေသာ ပန္းသီးကို စားသံုးပါက ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္မည္လား &D;,Jvfruf'&pftoif;enf;jyu pDa&mfe,fvf'dkonf *dk;awGtrsm;BuD;oGif;,lEdkifvdrfhrn rufqDonf Oa&mytaumif;qHk;abmvHk;upm;orm;qktjzpf csD;jr§ifhjcif;cH& jrefrmEdkifiH[dkw,fESifhc&D;oGm;vma&;0efBuD;XmerS a&mifpHk"mwfyHkNydKifyGJusif; wuf[kef;jynfe,fcGJcspfMunfa&;udk,fpm;vS,ftzGJU jrefrmEdkifiHAef;armfc½dkifodkU o[ZmwwdkYESifhvTrf;NcHKaeaome,fpyfa'o arYr&EdkifzG,f aqGrsdK;aygufazmfarwåmw&m; w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJa&TvDNrdKUw½kwfudk,fpm;vS,ftzGJU jrefrmEdkifiHvGwf EdkifiHwGife,fedrdwf&Sdaomfjim;arwåmüe,fedrdwfr&Sdyg w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,f w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJa&TvDNrdKUw½kwfudk,fpm;vS,ftzGJU jrefrmEdkifiHvGwf o[ZmwwdkYESifhvTrf;NcHKaeaome,fpyfa'o vHkjcnf0wfwmMudKufESpfoufonfhjrefrmtrsdK;om;rsm; w½kwfjrefrmESpfEdkifiH uav;i,frsm;&JU vQrf;vQrfawmufonfh ESpfopfBudKqdkaysmfyGJ½ w½kwfjrefrmxdkif;wdkif;&if;om;wdkY\,Ofaus;rI"avY½dk;&mxHk;wrf;pOfvmjywdkuf
Top