လႈပ္ရွားမႈမ်ား ESpfoef;aygif; (72) ESpfrwdkifrDu yk&Gufqdwf rnfuJhodkY&Sdoenf;/ usef;ql;odyÜHynm&Sifrsm;rS jrefrmhy,if;ausmuftwGif;rS yk&Gufqdwfbdk;ab;EG,fqufausmufjzpf½kyf wpfnjcm;z&JoD;rsm;udk pm;oHk;Edkifygovm;/ jrefrmEdkifiH&JwyfzGJYrS w½kwfEdkifiH&JwyfzGJUodkY u,fwifcJhaomw½kwfEdkifiHom;(27)OD; vTJajymif;ay;tyf oufBuD; tdrfaxmifzuf\tarGqufcHrIukd wm;jrpfjcif;u tusHK;r0if jrefrmEdkifiHqdkif&m w½kwfoH½Hk;rS &cdkifjynfe,fa'ocH&Gmol&Gmom;rsm;\oGm;vma&;tcuftcJrsm; w½kwfEdkifiHpD;yGm;a&;vkyfief;rsm;rS jrefrmEdkifiHaq;½Hkrsm;odkY aq;½HkoHk;ypönf;rsm;vSL'gef; w½kwfoHtrwfBuD;w½kwfEdkifiHMuufajceDtoif;udk,fpm; jrefrmEdkifiHMuufajceDtoif;odkYa&ab;u,fq,fa&;vSL'gef;aiGvTJajymif;ay;tyf xdkif;EdkifiHrS jrefrmEdkifiHa0;vHacgif;zsm;a'orsm;wGif tao;pm;wefzdk;enf; vQyfppf"gwftm;ay;puf½HkpDrHudef;azmfaqmifoGm;rnf opfMum;oD;u OD;aESmufESifhrSwfOmPfukd tm;jznfhay;Ekdifygovm; urÇmhtBuD;qHk;pdefwpfyGifh tmqD,H ausmif;om;tm;upm;yGJwGif jrefrmEkdifiHu qkwHqdyf 5 ck qGwfcl;&& a[mhayghtESpfwGif bdef;aphcGHaygif;xnfhxkwfvkyf pm;aomufukefvHkNcHKa&;xdcdkufjcif;aMumifh jypf'PfcsrSwfcH& တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနသတင္းအရ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း သြင္းကုန္ပို႔ကုန္စုစုေပါင္းပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၉၄၃၀)သိန္းဘီလီယံရိွ ESpf0uftwGif; jynfyodkYoGm;a&muftvkyfvkyfudkifaom jrefrmvkyfom; (1) odef;ausmf&Sd umvwlxuf 50%cefYwdk;jrifY w&kwfEkdifiH wuf[kefESifh jrefrmEkdifiH\2018 ckESpf v,f,mvkyfief; yl;aygif; aqmif&GufrI pDrHudef;wGif xl;jcm;tm;omcsufrsm;yg&Sd
Top