လႈပ္ရွားမႈမ်ား ESpfaygif;axmifcsD Mumjrihfaom aqGrsdK;aygufazmfcspfMunfa&;udk qufvufykHazmfrnhf pmrsufESmopfrsm; w½kwfEdkifiHawmf or®w &SDusifhzsifonf jrefrmEdkifiHodkY EdkifiHawmfc&D;pOf xGufcGm w½kwfjynfolYor®w EdkifiHor®w rpöwm &SDusifhzsifESifh jynfaxmifpk or®w jrefrmEdkifiHawmfodkY vma&mufaom cspfMunf a&;c&D;wGif xkwfjyefonfh jrefrm-w½kwf ESpfEdkifiHyl;wGJ aMunmcsuf w½kwfEdkifiHawmf or®w &SDusifhzsifESifh jrefrmEdkifiHawmf or®w OD;0if;jrifhwdkYonf awGUqHkaqG;aEG;yGJ usif;y or®w &SDusifhzsifESifh jrefrmedkifiHwyfrawmfumuG,fa&; OD;pD;csKyf AdkvfcsKyfrSL;BuD; rif;atmifvdIifwdkU awGUqkHaqG;aEG; &SDusifhzsifonf jrefrmEdkifiHtwdkifyifcHyk*¾dKvfa':atmifqef;pkMunfESifh awGUqHkaqG;aEG; w&kwfjynfYolYor®wEdkifiHor®wrpÆwm&SdusifYzsif jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmfodkY vma&mufaom cspfMunfa&;c&D;wGif xkwfjyefonfY jrefrm-w&kwf ESpfEdkifiHyl;wGJaMunmcsuf jrefrmEkdifiH pD;yGm;ul;oef;0efMuD;Xmeu EkdifiHjcm; ukrÜPD 34 cktygt0if vufvDa&mif;0,fa&;vkdifpif 72 xyfrHcGifhjyK 2020 ckESpfrSpí 105 rkdif ukefoG,fa&;Zkef&Sd opfoD;0vHa&mif;0,fa&;Zkef\ukefwifum;0ifaMu; 30&mckdifEIef;wkd;jrifh vmrnhf 6 ESpfumvtwGif; w&kwfEkdifiH ,efpDjrpf0Srf;a'owGif &xm;vrf;jyifqifaqmufvkyfrIrsm; qufvufvkyfaqmifrnfjzpfjyD; cefYrSef;wGufcsufrIrsm;t& 6600 uDvkdrDwm &Sdrnf[k cefYrSef;& w&kwfekdifiHrS wm0ef,lwnfaqmufay;aom yifr "mwftm;vkdif;uGef,ufpDrHudef; "mwftm;cGJpuf&kHpwiftokH;jyK w&kwfEkdifiHa&TvD*dwfü 2019 ckESpftwGif; jynf0ifjynfxGufta&twGuf 20.63oef;ausmf&Sd w½kwf?jrefrm e,fpyfjynfolrsm;qDu ESpfopfyxrqHk;qkawmif;pum;rsm; jrefrmEdkifiHyifrrD'D,mrsm;onf w½kwfbufrS jrefrmEdkifiHom;a&GUajymif; vkyfom;rsm;tcGifhta&;umuG,fay;rSltay: csD;usL; txnfcsKyfvkyfief;onf ,leef-jrefrme,fpyfjzwfausmfxkwfvkyfrIyl;aygif;aqmif&Gufvkyfief;wGif a&SUaqmifvsuf&Sdae
Top