လႈပ္ရွားမႈမ်ား ,leefjynfe,f uyfa&m*gxdef;csKyfa&;pifwmrS ta&;BuD;owday;csufxkwfjyef ,leefa&TvD&JwyfzGJUrS today;taMumif;Mum;pmxkwfjyef e,fpyfjzwfausmfOya' usL;vGefolrsm;tm; EdkifiHodkYjyefí Oya'aMumif;t& jypfrI0efcHvma&muftzrf;cH&ef tav;teufxm; today;azsmif;jz ,leefjynfe,f&SD;rkefw&m;½Hk;rS wpfyg;oltm; EdkifiH(e,fpyf)jzwfausmf w&m; r0if jynfxGuf&ef zGJYpnf; ydkYaqmifjcif;jypfrI (2)ck Oya'aMumif;t& pD&ifcsrSwf ]]2020ckESpf vefcsef;-rJacgif½kyfjrifoHMum;oDwif;ywf-jrefrmacgif;pOfaeU}} vIyf&Sm;rI ulrif;ü pwif ,leefjynfe,fonf ]]Belt & Road}}wnfaqmufrIyHhydk;ay;&eftwGuf vkyfief;rsm;tm; acs;aiG,Grf (1)bDvD,Hxkwfay;cJh NLD tpdk;& oufwrf;av;ESpfcGJtwGif; aqmufvkyfa&;u@ü EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrI a':vm (3)bDvD,Hausmf&Sd w½kwf a&TvDtjynfjynfqdkif&mukefpnfaps;uGufrS yxrOD;qHk; 0,f,lonfh ukefypönf;rsm; jrefrmEdkifiHodkY wifydkY jrefrmEdkifiHqdkif&m w½kwfoH½Hk;rS jrefrmEdkifiHtpdk;&odkY a&m*gumuG,fa&;ypönf; tpHka&(240000) ulnDyHhydk; ,leef a&TvDNrdKUtrsdK;orD;a&;&mtoif;rS w½kwf-jrefrme,fpyfa'o trsdK;orD;rsm; ESvHk;om;csif; csdwfqufae w½kwf-jrefrme,fpyfa'o&Sd wdkif;&if;om;toD;oD;wdkYr S vufcsif;,Sufpdwfcsif;quf e,fpyftdrfav;udk umuG,fapmifha&Smufae jynfaxmifpk or®w jrefrmEdkifiHawmfrS ygwDpHk'Drdkua&pD taxGaxGa&G;aumufyGJ&v'fxkwfjyefNyD;pD; w½kwfedkifiH uGefjrLepfygwD A[dkaumfrwD taxGaxGtwGif;a&;rSL;csKyf or®w&SDusihfzdefu trsdK;om;'Drdkua&pDtzGJUcsKyfygwD Ouú| a':atmifqef;pkMunfxHodkY *kPfjyKo0PfvTmay;ydkY udkApf-19uyfa&m*gBudKwifumuG,fa&;qdkif&mtodynmay;tcsufrsm; w½kwfEdkifiHodkY qefwifydkYa&mif;csrItvm;tvmaumif;rnf[k jrefrmEdkifiHqefpyg;toif;csKyfrS taumif;jrif wwd,tBudrfajrmuf awmiftm&S? ta&SUawmiftm&S aq;0efxrf;rsm; oifhavsmfpGm aq;oHk;pGJrIoifwef; tifwmeufvdkif;ay:rS zGihfvSpf
Top