လႈပ္ရွားမႈမ်ား ,leefjynfe,fonf udk&dkemAdkif;&yfpf twnfjyKvlem topf r&Sd COVID-19 oufa&mufrIaMumihf xdcdkufrI&Sdaeaom pD;yGm;a&;vkyfief;rsm; rwf 30 &ufrS pí ukefonfpufrItoif;csKyfwGif acs;aiGavQmufxm;Edkif jynfytvkyftudkif apvTwfrIrsm;tm; COVID-19 a&m*g ul;pufjyefYyGm;rI BudKwifumuG,fonhf taejzihf ,m,D &yfem;xm; ,leefjynfe,fonf udk&dkemAdkif;&yfpf twnfjyKvlem topf r&Sd w½kwfEdkifiH azmifa';&Sif;rsm;rS jrefrmEdkifiH COVID-19 a&m*gwdkufzsufa&; vkyfief;rsm; twGuf aq;bufqdkif&m ypönf;rsm; ay;tyfvª'gef; w½kwfEdkifiHtpdk;&rS COVID-19 a&m*gwdkufzsufa&; qdkif&m 'kwd, tokwf aq;bufqdkif&m ypönf;rsm; jrefrmEdkifiH tpdk;&xHodkY ay;ydkYvª'gef; ,leefjynfe,fonf t*FvefrS oGif;0ifaom udk&dkemAdkif;&yfpf twnfjyKvlem 1 OD; xufwdk; csdKNrdefaom ajymif;zl; euf½dIif;vSonffh aygufazmfcspfMunfa&; w½kwfEdkifiH azmifa';&Sif;rsm;rS jrefrmEdkifiH COVID-19 a&m*gwdkufzsufa&; vkyfief;rsm;twGuf aq;bufqdkif&m ypönf;rsm; ay;tyfvSL'gef; w½kwfEdkifiHtpdk;&rS COVID-19 a&m*g wdkufzsufa&;qdkif&m 'kwd, tokwf aq;bufqdkif&m ypönf;rsm; jrefrmEdkifiH tpdk;&xHodkY ay;ydkYvSL'gef; ,leefjynfe,f t*FvefrS oGif;0ifaom udk&dkemAdkif;&yfpf twnfjyKvlem 1 OD; xufwdk;í jrefrmjynfrS oGif;0ifaom vu©P rawGY&Sdaom a&m*gydk; awGY&Sdol 1 OD; xufwdk; ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိသူ ၁၆ ဦးေျမာက္ လူနာအား ထပ္မံ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ jrefrmEdkifiHwpf0Srf;&Sd avqdyfrsm;ü jynfyc&D;onfwifav,mOfrsm; qdkufa&mufcGihf &yfqdkif;rnfjzp urmÇYEdkifiHtoD;oD;rS jrefrmEdkifiHodkY vma&mufrnhf EdkifiHjcm;om;rsm;tm; rnhfonhfjynf0ifADZmtrsdK;tpm;rqdk xkwfay;jcif;udk ,m,D&yfqdkif; jrefrmEkdifiHwGif qefpyg;axmufyhHrIonf uyfa&m*gaMumifh tajymif;tvJ&Sdrnf r[kwf
Top