လႈပ္ရွားမႈမ်ား jrefrmEdkifiHrS rlq,f-a½TvDA[dkZkefudk pwiftaumiftxnfazmfwnfaqmufrnfjzpf တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာတြင္ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္မည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ိန္တူးၿမိဳ႕ရွိ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးအား ပိတ္သိမ္း ၊ တ႐ုတ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လႊဲေျပာင္းရယူ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ သစၥာရွိသူႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားကို အဓိက ေ႐ြးခ်ယ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ ပ်ံသန္းႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ AG600 ေလယာဥ္ႀကီး ပထမဆုံး ပင္လယ္ျပင္ ပ်ံသန္းမႈ ေအာင္ျမင္ tylcsdef jrifhrm;jcif;u a&m*gtajctaeudk prf;oyfae ESmacgif;pnf;udk rnfodkYwyfqifjcif;jzifh a&m*gudk umuG,fwm;qD;Edkifum oufawmifhoufom&Sdaprnfenf; rdrdudk,fwdkif BudKwifumuG,fjcif;jzifh aoG;vGefwkyfauG;a&m*gudk a0;a0;a&SmifMuygpdkY (14)xyf jywif;wHcg;rS trIdufpGefUypfjcif;? txyfjrifhrS ypönf;ypfcsjcif;rsm;tay: jypfrIpD&ifjcif; Oa&myor*¾(tD;,l)u jrefrmoufBuD;&G,ftdkrsm;ESifh roefpGrf;ol rsm;udk jrefrmusyfaiG (2)bDvD,H ulnDaxmufyHhrnf udkApf-19 a&m*gydk;awGY vlemaysmufuif;NyD;aemuf ydk;jyef awGYrI jrefrmEdkifiHü yxrqHk;tBudrfawGY½Sd jrefrmEkdifiHrS v,f,mxGufukefypönf; umvwlxuf oef; (500) ydkrdk wifydkYEdkifcJh jrefrmEdkifiHtpdk;&rS jynfyqefwifydkYrItwGuf pnf;rsOf; oHk;ck ajzavQmhay; jrefrmEdkifiH jynfaxmifpka&G;aumufyGJ aumfr&Sifu 2020 jynfhESpf taxGaxGa&G;aumufyGJ rJqE´e,frsm; xkwfjyefaMunm w½kwfoHtrwfBuD; Mr. Chen Hai ESifh jrefrmEdkifiH tjynfjynfqdkif&m yl;aygif;aqmif&Gufa&;0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD; OD;ausmfwifwdkY w½kwf-jrefrm qufqHa&;zGHUNzdK;wdk;wufrIESifhpyfvsOf;í tjrifcsif;zvS,f w½kwfukrÜPDu jrefrmEdkifiHrS wpfESpfvQif uRJ? EGm; taumifa& (5)oef; 0,f,l&ef urf;vSrf;
Top