တ႐ုတ္-ျမန္မာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ‘ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး’ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေန

中缅农业合作共叙“胞波情”

2018-04-07

  လတ္တေလာပိုင္းက ေရႊလီၿမိဳ႕အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ကုန္ သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္႐ံုး (လား႐ႈိး႐ံုးခြဲ)တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ မန္႔ဟြမ္တံု ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ လယ္ယာအက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္းရာသီေျပာင္းခ်ိဳ အထြက္ တိုးပ်ိဳးေထာင္ေရးနည္းပညာ လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပသင္တန္းကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

  လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပရာတြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕ စို္က္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ အဆင့္ျမင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာရွင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူမ်ားအား ေဆာင္းရာသီ ေျပာင္းခ်ိဳအမ်ိဳးအစားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မ်ိဳးႀကဲစိုက္ပ်ိဳးနည္း၊ ေအာက္ခံေျမ ၾသဇာထည့္ေကၽြးနည္း၊ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း၏အဓိကအခ်ိန္ကာလႏွင့္ အသံုးျပဳႏႈန္း၊ ေရာဂါပိုးမႊားႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရိတ္သိမ္းျခင္း စသည့္က႑မ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ားကို အေသးစိတ္သင္တန္း ေပးခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ သဟဇာတျဖစ္တည္ၿငိမ္ေသာ၊ အတူတကြေအာင္ျမင္မႈရေသာ၊ အတူတကြဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရးကို ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္၊ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအရာရွိမ်ားမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  (တက္ဟုန္းညီညႊတ္ေရး သတင္းစာမွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top