တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စပ္မ်ိဳးစပါး တစ္ကမၻာလံုးတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔

中国“杂交水稻”在全球飘香

2018-05-12

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ စပ္မ်ိဳးစပါးသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသည့္အျပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း က်ယ္ျပန္႔စြာစိုက္ပ်ိဳးအသံုးျပဳ လ်က္ရိွၿပီး သိသာထင္ရွားေသာ ထြက္ႏႈန္းတိုးသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္သူမ်ားမွ တာဝန္ယူထားသည့္ Burundi Bubanza ျပည္နယ္ InBev လြင္ျပင္ေဒသရိွ ေရစပါးသ႐ုပ္ျပစိုက္ကြင္းသည္ ထြက္ႏႈန္းေကာင္းမြန္လ်က္ရိွပါသည္။ ျပည္ပမွတင္သြင္းကာ စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေရစပါး (၄)မ်ိဳးထဲတြင္ ထြက္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးမွာ တစ္မိုလွ်င္ (၉၂၄)ကီလိုဂရမ္ရိွၿပီး အနည္းဆံုးမွာ တစ္မို လွ်င္ (၆၄၈)ကီလိုဂရမ္ရိွပါသည္။ Burundi တြင္ လက္ရိွေရစပါးသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးထြက္ႏႈန္း၏ ပ်မ္းမွ် တစ္မိုလွ်င္ (၂၅၀)ကီလိုဂရမ္ရိွၿပီး သ႐ုပ္ျပစိုက္ခင္း ထြက္ႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးေရစပါးအမ်ိဳးအစားမွာ ၎ပွ်မ္းမွ်ပမာဏ၏ ႏွစ္ဆရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေရစပါးသည္ လူသားတို႔အဓိကစားသံုးေသာ သီးႏွံျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး လူဦးေရ၏ ၆၀%မွာ ေရစပါးကို မွီခိုကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကရသည္။ လက္ရိွ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စပ္မ်ိဳးေရ စပါးကို တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ေနၾကကာ ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏စားနပ္ရိကၡာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းလ်က္ရိွၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ စပ္မ်ိဳးစပါးတင္ပို႔ျခင္းသည္္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္အမ်ားအျပားရရိွႏုိင္ေသာ္လည္း တာဝန္ႏွင့္အသိအျမင္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစပ္မ်ိဳးေရစပါးခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ားသည္ ကမၻာအႏွံ႔သြားေရာက္မည့္ စိတ္ဓာတ္အင္အားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.people.com.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top