ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္အသံုးျပဳျခင္းက လူအားအဆေပါင္းမ်ားစြာ သက္သာ

无人驾驶拖拉机 解放人力效率翻倍

2018-05-22

  ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္ဟု ၾကားဖူးၾကပါသလား။ မၾကာမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နင္ရွထာဝမ္းရြာတြင္ အဆင့္ျမင့္သိပၸံ နည္းပညာ အသံုးျပဳကာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရြ႕ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးစက္ပါဝင္သည့္ ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္ ျဖင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုစြာ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ေပသုန္ၿဂိဳဟ္တုလမ္းညႊန္ကို မွီခိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာင္းႏွင္ခန္း၏ ထိေတြ႔ျပား(Touchpad)ေပၚတြင္ လယ္ကြက္၏အက်ယ္၊ လိုင္းအကြာစသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ လယ္ထြန္စက္ မွ အလိုအေလ်ာက္တစ္ေၾကာင္းတည္း ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ မီတာေထာင္ခ်ီခန္႔ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ေနာက္ အကြာအေဝးမွားယြင္းမႈသည္ (၃)စင္တီမီတာခန္႔မွ်ပင္မရိွပါ။ ေပသုန္ၿဂိဳဟ္တုလမ္းညႊန္သည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ နည္းပညာေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲခ်ိန္တြင္ ခ်န္လပ္မိျခင္း၊ မ်ိဳး ေစ့အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကဲမိျခင္းမ်ားမရိွေစမည့္အျပင္ သီးညႇပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ပ်ိဳးပင္ေပါက္မ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစမည္ မဟုတ္ သည့္အျပင္ ေျမကြက္အသံုးျပဳႏႈန္းႏွင့္ သီးႏွံထြက္ႏႈန္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ေပသုန္ၿဂိဳဟ္တုလမ္းညႊန္၏လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ ေမာင္းသူမဲ့ လယ္ထြန္စက္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ိဳးစက္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ေျမ႐ိုးဖို႔ျခင္း၊ ေရေလာင္းျခင္း၊ ပလတ္ စတစ္အုပ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္းစသည့္အပိုင္းမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္းလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လူအင္ အား သက္သာေစၿပီး ထြက္ႏႈန္းကိုလည္း သိသာစြာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေမာင္းသူမဲ့ လယ္ ထြန္စက္သည္ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကို ပိုမိုတိက်ေစသည့္အျပင္ ေျပာင္းေရြ႕စိုက္ပ်ိဳးစက္ကိုလည္း အသံုးျပဳ ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.1nongjing.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top