တ႐ုတ္ဘက္ထရီစက္ဘီး ဂ်ာမနီဆုရရိွ ဥေရာပေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕မႈ အရိွန္ျမင့္တင္သြားမည္

中国电动车品牌再获德奖项 将加速开拓欧洲市场

2018-05-29

  ေမလ၊ ၇ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ကမၻာလံုးစက္ဘီးျပပြဲ(၃)ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာစက္ဘီးျပပြဲကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုျပပြဲတြင္ စက္ဘီးသည္ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီစနစ္ သံုးျဖစ္ လာျခင္း၊ စမတ္စက္ဘီးမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေသာစက္ဘီးမ်ားျဖစ္လာျခင္း၊ ေခတ္စား လာျခင္းစသည့္ အေျခအေနသစ္မ်ားရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္စက္ဘီးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါ သည္။

ယခုအႀကိမ္ျပပြဲကို ေမလ၊ ၆ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ ရွန္ဟိုင္းအမ်ိဳးသားျပပြဲစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ျပပြဲဧရိယာမွာ (၁.၈)သိန္းစတုရန္းမီတာရိွပါသည္။ ပါဝင္ျပသေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း(၁၃၀၀)ေက်ာ္မွ တစ္ ကမၻာလံုးရိွ စက္ဘီးတံဆိပ္ေပါင္း(၇၅၀၀)ေက်ာ္ကုိ ယူေဆာင္ျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးစီးက်င္းပသူမွ ပရိသတ္ေပါင္း (၁.၆) သိန္းဦးခန္႔တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ထုိအနက္ ၂၀%မွာ ျပည္ပမွျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ပါသည္။

  ၇-ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သည့္ ဘက္ထရီဆိုင္ကယ္တံဆိပ္TAILGသည္ မႏွစ္က ဂ်ာမနီ Red Dot ဒီဇိုင္းဆုကို ရရိွၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီ Red Dot နည္းပညာဆုကို ဆက္လက္ရရိွ ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္ေရးဌာန ဘက္ထရီျဖင့္ သြားလာေရးမဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တံဆိပ္ျဖစ္လာေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံ ဘက္ထရီစက္ဘီးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ရန္၊ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားသင္တန္းေပးအပ္ရန္အတြက္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ ရာႏိုင္ငံျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ စက္႐ံု သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားတည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ ဘက္ထရီ စက္ဘီးကို ထိုႏိုင္ငံမ်ားသို႔တင္ပုိ႔သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.chinanews.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top