တ႐ုတ္ငါးမ်ား အာဖရိကေစ်းကြက္တြင္ ေနရာယူ တီလားဗီးယားငါး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္

中国鱼类产品占领非洲市场 罗非鱼最受欢迎

2018-05-29

  ေမလ၊ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံသည္ ၎၏ အေရွ႕အာဖရိက ငါးတင္ပို႔မႈေစ်းကြက္ေဝစု တစ္ျဖည္းျဖည္းဆံုး႐ံႈးသြားကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၎ေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လ်က္ရိွ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အာဖရိကသတင္းကြန္ယက္မွ ဧၿပီလ၊ ၂၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွတင္ပို႔ ေသာအျခားငါးအမ်ိဳးအစားထြက္ကုန္မ်ားမွာလည္း အာဖရိကေဒသသို႔တစ္ျဖည္းျဖည္းဝင္ေရာက္လ်က္ရိွၿပီး ထိုအနက္ တင္ပို႔မႈအမ်ားဆံုးမွာ တီလားဗီးယားငါးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ကင္ညာႏိုင္ငံကိန္းဂဏန္းတြက္ခ်က္မႈဌာန၏ စာရင္းျပဳစုခ်က္အရ ကင္ညာႏိုင္ငံမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၂)သန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ၆.၃၅ ယြမ္ - အဆိုပါကြန္ယက္မွေဖာ္ျပခ်က္) သံုးစြဲ၍ ငါးထြက္ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တင္သြင္းမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၀)သန္းခန္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္ငါးစားသံုးမႈလိုအပ္ခ်က္မွာ တန္ခ်ိန္(၁၀)သိန္းသာရိွၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္(၂)သိန္းခန္႔သာရိွေသာေၾကာင့္ တန္ခ်ိန္(၈)သိန္းခန္႔လိုအပ္ေနပါသည္။ ယခင္က ယူဂန္ဒါ၊ တန္ဒန္နီးယားႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေလ့ရိွရာ လက္ရိွတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၄င္းႏိုင္ငံမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးဝင္ေရာက္လ်က္ ရိွပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကင္ညာႏိုင္ငံသို႔ တီလားဗီးယားငါးတန္ခ်ိန္(၃.၅၇)သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး တင္ပို႔မႈပမာဏ အ ေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၀)သိန္းခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.cankaoxiaoxi.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top