ယူနန္ျပည္နယ္ပထမဆံုးေသာေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာ မန္စီၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္

云南首家水稻育秧中心在芒市建成

2018-06-07

  ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဆံုးေသာ ေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာကို ယခုႏွစ္တြင္ မန္စီၿမိဳ႕၌ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါ သည္။ ထိုစင္တာမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆဌမစင္တာျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္အေနာက္ေတာင္ေဒသတြင္မူ ပထမဆံုးစင္ တာျဖစ္ပါသည္။ မန္စီၿမိဳ႕ေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာ၏ ေဆာက္လုပ္မႈမွာ ေရစပါးစက္မႈပံုစံထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အာမခံမႈမ်ားေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ကာ ေရစပါးစက္မႈပံုစံပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈ၏ လိုအပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

  မန္စီၿမိဳ႕ ေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာမွာ မန္စီၿမိဳ႕သိပၸံနည္းပညာစံျပကြင္းအတြင္း တည္ရိွပါသည္။ စီးပြားေရး ႏွင့္လူမႈေရးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္အားေျပာင္းေရြ႕မႈႏွင့္ လုပ္အားကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ျမႇင့္တက္ လာလ်က္ရိွပါသည္။ ေရစပါးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္လည္း ေျပာင္းလဲအဆင့္ျမင့္တင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသြားရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ မန္စီေရစပါးထုတ္လုပ္မႈလယ္ထြန္ေျမညိႇျခင္းႏွင့္ ရိတ္သိမ္းမႈမွာ အေျခခံ အားျဖင့္စက္မႈပံုစံျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ စက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲမႈမွာမူ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရိွ ပါသည္။ ေရစပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး စက္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည္မွာ စက္ကိရိယာျဖင့္ ပ်ိဳးပင္ေပါက္ စိုက္ ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စက္ကိရိယာျဖင့္ပ်ိဳးပင္ေပါက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏ အဓိကမွာ ပ်ိဳးပင္ေပါက္ ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရစပါးသုေတသနဌာန၏ ေထာက္ပံ့မႈေအာက္တြင္ ေခတ္မီပ်ိဳးပင္ေပါက္ပ်ိဳးေထာင္မႈကိရိယာ မ်ားကို တင္သြင္းကာ မန္စီၿမိဳ႕ေရစပါးေခတ္မီစက္မႈပံုစံပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာကို တည္ေထာင္သြားခဲ့ပါသည္။ လက္ ရိွတြင္ စက္ရိယာအားလံုးကို တပ္ဆင္ၿပီးစီသြားၿပီျဖစ္သည္။ ဧရိယာအမ်ားအျပားတြင္ ပ်ိဳးပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ဧၿပီလလယ္ တြင္ စတင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈကို (၁၈၀၀)မိုခန္႔ လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  မန္စီၿမိဳ႕လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာတိုးခ်ဲ႕မႈစင္တာမွ တာဝန္ရိွသူ၏ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားမႈအရ ပ်ိဳးပင္ပ်ိဳး ေထာင္မႈ နည္းပညာမွာ ပ်ိဳးပင္ေပါက္ထြက္ရိွမႈမညီညာျခင္း၊ ပ်ိဳးပင္ေပါက္ညီမွ်မႈမရိွျခင္း၊ အျမစ္ထြက္ရိွေပါက္ေရာက္ မႈည့ံျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ျဖစ္စဥ္အတြင္း ခ်န္လပ္မိျခင္း၊ အရည္အေသြးနိမ့္ျခင္း၊ ထြက္ႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈမရိွျခင္းစသည့္ အ ေျခအ ေနမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရစပါးစနစ္တက်ျဖစ္မႈ၊ တစ္စု တစ္ စည္းတည္းျဖစ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ခိုင္မာေသာအေျခခံမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ညီညႊတ္ေရးသတင္းစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top