တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိပ္ကမ္း(၈)ခု ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္္

中国对至少8个南方城市的港口限制煤炭进口

2018-06-07

  မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိပ္ကမ္း(၈)ခု၌ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္္ ထားေၾကာင္း Bloomberg စီးပြားေရးသတင္းကြန္ယက္ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရပါသည္။ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားမွာ ဖူက်န္႔ျပည္ နယ္၏ ရွမိန္ႏွင့္ ဖူက်ံဳး၊ ကြမ္တံုးျပည္နယ္၏ က်ဴးဟိုင္ ႏွင့္ တံုးကြမ္ ရွင္းဆားဆိပ္ကမ္း၊ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္၏ ေပဟိုင္ႏွင့္ ဖန္ခ်ိန္ဆိပ္ကမ္း၊ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္၏ က်ံဳး ဆန္းႏွင့္ ထိုင္က်ံဳးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  Bloomberg စီးပြားေရးသတင္းကြန္ယက္ ယခုလဆန္းပိုင္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ အခ်ိဳ႕ေသာဆိပ္ကမ္းအား ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။

  စီးပြားေရးေလ့လာမႈကြန္ယက္၏ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပထမအဆင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈကို ကန္႔သတ္္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပထမအဆင့္ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ က်ဲ႕က်န္း၊ ဖူက်န္႔၊ ကြမ္တံုးစသည့္ေဒသမ်ား၏ ဒုတိယအဆင့္ ဆိပ္ကမ္း၏ ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ လိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  Finance.ifeng.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top