ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျဖတ္သန္းေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ (၆)စကၠန္႔အတြင္း ကဒ္စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္

“滴”一下就可以快速过关了

2018-06-07

 တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာအလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းေရးစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။တ႐ုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားသည္ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ျပဳလုပ္ရာတြင္တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္း၊တံဆိပ္ထုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ဘဲကဒ္ျဖတ္၊ကင္မရာၾကည့္၊လက္ေဗြႏွိပ္စနစ္ျဖင့္ (၆)စကၠန္႔အတြင္းအလိုအေလ်ာက္ျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးသည္ပိုမိုတိုးတက္လာခဲ့ၿပီးျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ခရီးသြား ဦးေရတစ္ေန႔တစ္ျခားမ်ားျပားလာခဲ့ရာယခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ထြက္သည့္ခရီးသြားဦးေရ(၇၆)သိန္းခန္႔ရိွၿပီးယမန္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၂.၂၃% တိုးျမႇင့္လာခဲ့ကာေန႔စဥ္ပွ်မ္းမွ်ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ခရီးသြား ဦးေရ(၅)ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္သည္လက္ရိွတြင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တည္ေနရာက်ဥ္းတည္းျခင္း၊ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကန္႔သတ္မႈရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရအမ်ားအျပားဝင္ထြက္ရန္အခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ၿပီးခရီးသြားမ်ား တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရသည့္အေျခအေနမ်ားမၾကာခဏေပၚေပါက္ခဲ့ရၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ထို႔ေၾကာင့့္ေရႊလီနယ္စပ္လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးေရးဂိတ္စခန္းသည္ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ဦးေရအဆက္မျပတ္တိုးမ်ားလာျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးတည္ေနရာအေဆာက္အအံုမလံုေလာက္ျခင္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္လုပ္ငန္းယႏၲရားစနစ္ၿပီးျပည့္စံုေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာအလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းမႈစနစ္ျဖင့္အဆင့္ျမင့္တင္ေျပာင္းလဲၿပီးေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ရွိနယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္အလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ကာခရီးသြားမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျမင့္မားေသာ အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစတင္ကာ အလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းေရးလုပ္ငန္း အဆင့္ျမင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖတ္ သန္းေရးလမ္းေၾကာင္းစနစ္တပ္ဆင္မႈၿပီးစီးၿပီးေနာက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ကာလ တြင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွနယ္စပ္ေနျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္တန္းစီရန္မလိုေတာ့ဘဲ စက္ကိရိယာတြင္ကဒ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္လ်င္ျမန္စြာျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ခရီးသြားမ်ားသည္ တန္းစီျခင္း၊တံဆိပ္ထုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္မလုိအပ္ေတာ့ဘဲကဒ္ျဖတ္၊ ကင္မရာၾကည့္၊လက္ေဗြႏွိပ္လိုက္႐ံုျဖင့္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း အလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ယခင္ကလူအားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းမႈႏႈန္းမွာ (၄)ဆခန္႔ပိုမိုျမန္ဆန္သြားေၾကာင္းေရႊလီနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ တာဝန္ရွိသူ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

 လက္ရိွေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္စုစုေပါင္းအလိုအေလ်ာက္စစ္ေဆးေရးလမ္းေၾကာင္း(၈)ခုထားရွိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္တံခါးေပါက္တြင္ လမ္းေၾကာင္း(၆)ခု၊တ႐ုတ္-ျမန္မာလမ္းတြင္လမ္းေၾကာင္း(၂)ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ေရႊလီနယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ဌာနသည္တ႐ုတ္-ျမန္မာလမ္းေၾကာင္းဘယ္ဘက္အေရွ႕ဘက္တြင္ အလိုအေလ်ာက္အေကာက္ခြန္ျဖတ္သန္းေရးကဒ္ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္သည့္ဂိတ္ဌာနထားရွိၿပီးျဖတ္သန္းေရး ကဒ္ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္မွာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိနံနက္(၈)နာရီမွ ည(၁၁)နာရီအထိျဖစ္ၿပီးစေနႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ နံနက္(၈း၃၀)နာရီမွ ည(၆)နာရီအထိျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 ကဒ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္-

 (၁)တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေန ျပည္သူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ ဝင္ထြက္ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္လက္မွတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္၊ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေနျပည္သူမ်ားမွာျမန္မာတ႐ုတ္နယ္စပ္သြားလာခြင့္လက္မွတ္(စာအုပ္အနီ)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ယူေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္သည္။

 (၂)နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္လက္မွတ္သည္ကဒ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွစတင္၍သက္တမ္းကာလ(၃)လေက်ာ္အထိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီးဓာတ္ပံုႏွင့္ အတြင္းအခ်က္အလက္မ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ျပဳျပင္ထားျခင္း မရွိသည့္ လက္မွတ္မ်ားသာလွ်င္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 (၃)ကဒ္ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ထိုေနရာမွာပင္တစ္ခါတည္းထုတ္ယူသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ကဒ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ဌာနတြင္ လက္မွတ္အေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္Biological information(လက္ေဗြႏွင့္ မ်က္ႏွာ)မ်ားျဖင့္ကဒ္ရယူေလွ်ာက္ထားကာ ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 (၄)ကဒ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ခရီးသည္၏လက္ေဗြႏွင့္မ်က္ႏွာသည္ရွင္းလင္းေနရမည္။ ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္း၊ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ထားျခင္း၊ Maskတပ္ထားျခင္းမ်ား မရွိရပါ။

 တက္ဟုန္းညီညႊတ္ေရးသတင္းစာမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။