ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈပမာဏ သန္း(၉၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ရွိ

经过缅甸运来的天然气用量预计达9亿立方米

2018-06-09

  ယခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာသဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈပမာဏ သန္း(၉၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ရိွၿပီး ယမန္ ႏွစ္ထက္ (၁)ဆခန္႔ ျမႇင့္တက္လာေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ေရး ယူနန္ကုမၸဏီခြဲမွ သိရပါ သည္။

  တ႐ုတ္-ျမန္မာသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စြမ္းအင္လမ္းေၾကာင္း၏ အေရးပါေသာ က႑တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနာက္ပိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေရးႀကီးစီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ေရး ယူနန္ျပည္နယ္ ကုမၸဏီခြဲ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ေရး ယူနန္ျပည္နယ္ကုမၸဏီခြဲသည္ အစိုးရ ဦးေဆာင္မႈ၊ ေဒသခံလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ အေတြးအေခၚတူညီမႈ၊ ပူးေပါင္းျမႇင့္တင္မႈ စသည့္ေတြးေခၚမႈမ်ားအရ ယူနန္ ျပည္နယ္၏ စက္မႈက႑တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အရင္းအျမစ္ သန္႔ရွင္းအက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳမႈကို တိုးခ်ဲ႔ကာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔အႀကီးစားသိပၸံနည္းက်အသံုးျပဳမႈကို ပူးေပါင္းျမႇင္တင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပိုက္လိုင္း သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈပမာဏသန္း(၉၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ ေရာက္ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈ ျမင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေလထုအရည္အေသြးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုးတက္ ေစမည္ျဖစ္ကာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ဖန္လံုအိမ္ေလထုထုတ္လႊတ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ က ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္- ျမန္မာသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သန္း(၄၅၀)ကုဗမီတာကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ သံုးလပတ္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာသဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွာ သန္း(၂၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.kunming.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top