တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရေခၽြတာေသာ ဂ်ံဳမ်ိဳးသစ္ ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမေအာက္ေရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့

中国培育推广节水小麦 破解华北地下水超采难题

2018-06-09

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဂ်ံဳမ်ိဳးေကာင္းအႀကီးစားသိပၸံသုေတသန ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အေတာအတြင္း ေရအသံုးျပဳမႈ ၃၀% ေခၽြတာႏုိင္သည့္ ဂ်ံဳအမ်ိဳးအစားသစ္ကို ပ်ိဳးေထာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမင့္မားေသာ ဂ်ံဳအထြက္ႏႈန္းတိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေျမေအာက္ေရ ခ်ိဳ႕ တဲ့မႈ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမေအာက္ေရကေတာ့သ႑န္ဧရိယာ ေရအရင္းအျမစ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ဟြမ္ဟိုင္ ေတာင္ပိုင္း ဂ်ံဳပင္ မိႈနီတက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈျပႆနာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဂ်ံဳမ်ိဳးေကာင္းအႀကီးစားသိပၸံသုေတသန ေျဖရွင္းေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔သည္ ေရေခၽြတာႏိုင္ေသာပစၥည္းႏွင့္ ဂ်ံဳပင္မိႈနီတက္ေရာဂါခုခံႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အေပၚ သုေတသနျပဳေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး ေရေခၽြတာႏိုင္ေသာ ဂ်ံဳအမ်ိဳးအစား(၇)မ်ိဳး၊ ဂ်ံဳပင္မိႈနီတက္ေရာဂါခုခံႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးအစား(၉)မ်ိဳးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေရေခၽြတာအမ်ိဳးအစားမွာ စိုစြတ္ေသာေျမဆီလႊာေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေႏြရာသီတြင္ တစ္ႀကိမ္ေရေလာင္း သည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ပင္လွ်င္ တစ္မို (၁၀၀၀)ကီလိုအထက္ ထြက္ရိွႏိုင္ပါသည္။ ဂ်ံဳပင္မိႈနီတက္ေရာဂါခုခံမႈ ေကာင္းေသာ အစိမ္းေရာင္ဂ်ံဳပင္အမ်ိဳးအစားမွာ ဂ်ံဳပင္မိႈနီတက္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္သက္သာေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။ ထိုအမ်ိဳးအစားသစ္၏ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဂ်ံဳပင္စိုက္ပ်ိဳးမႈသုေတသနလုပ္ငန္းမွာ ဂ်ံဳပင္ထြက္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္အျပင္ ထြက္ႏႈန္းျမင့္အစိမ္းေရာင္အရည္အေသြးျမင့္ အဆင့္သစ္သို႔ပင္ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္ျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top