တစ္ကမၻာလံုးစပါးသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏ

全球谷物产量和储量将回落

2018-06-22

  ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႔မွ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေရာင္းခ်ရာသီ၏ ပထမဆံုးႀကိဳ တင္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ တစ္ကမၻာလံုးေကာက္ပဲသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏ က်ဆင္းေနသည့္ အ ေျခ အေနတြင္ ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔အတူ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔စားေသာက္ကုန္ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ဧၿပီလတြင္ မတ္လ ထက္ အနည္းငယ္ ျမႇင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၂.၇% တိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမွာ ဆက္လက္ျမႇင့္တက္လ်က္ရိွကာ သၾကားေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္က် ဆင္း လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္ထုတ္ျပန္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံေထာက္ပ့ံမႈအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယခင္က တစ္ကမၻာလံုး ေကာက္ပဲသီးႏွံထြက္ရိွမႈႏွင့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏမွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုးေကာက္ပဲသီးႏွံထြက္ရိွမႈပမာဏ တန္ခ်ိန္(၂.၆၀၇) ဘီလီယံအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တစ္ကမၻာလံုး ေကာက္ပဲသီးႏွံထြက္ရိွမႈ ပမာဏက်ဆင္းျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ အေမရိကန္စသည့္ ေျပာင္းဖူးအဓိကထြက္ရိွသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ထြက္ရိွမႈပမာဏ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို႔ အျပင္္ ႐ုရွားဂ်ံဳ ခန္႔မွန္းထြက္ရိွမႈပမာဏက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးဂ်ံဳထြက္ရိွမႈပမာဏ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အာရွႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသမ်ားမွ ေရစပါးစိုက္ပ်ိဳးဧက တိုးခ်ဲ႕လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုးေရစပါးထြက္ရိွမႈပမာဏ ၁.၃%ခန္႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ တန္ခ်ိန္(၅၁၀.၆)သန္းခန္႔ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ သြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အစီရင္ခံစာခန္႔မွန္းခ်က္အရ တစ္ကမၻာလံုးေကာက္ပဲသီးႏွံအသံုးျပဳမႈပမာဏ(စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးစာ အသံုးျပဳမႈပမာဏအပါအဝင္)သည္ စံခ်ိန္တင္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ကာ တန္ခ်ိန္(၂.၆၂၆)ဘီလီယံခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ တစ္ကမၻာလံုးေရစပါးအသံုးျပဳမႈပမာဏ ၁.၀%ခန္႔ ျမႇင့္တက္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး ဂ်ံဳအသံုးျပဳမႈပမာဏ ၀.၈%ျမႇင့္တက္လာမည္ျဖစ္ကာ တစ္ကမၻာလံုးစားေသာက္ကုန္ၾကမ္း စုစုေပါင္း အသံုးျပဳမႈ ပမာဏ ၀.၄%ခန္႔ျမႇင့္တက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအနက္ ေျပာင္းေမြးျမဴေရစာအသံုးျပဳမႈပမာဏ ျမႇင့္တက္ႏႈန္း ၂.၈% ခန္႔အထိ ျမႇင့္တက္လာၿပီး တန္ခ်ိန္(၆၁၅)သန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္အျဖစ္ သမိုင္းတင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းေမြးျမဴေရးစာအသံုးျပဳမႈပမာဏ အႀကီးဆံုးကြာျခားခ်က္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္အေမရိကေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  စီးပြားေရးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top