လယ္ယာထြက္ကုန္ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၅)ရပ္ ထုတ္ျပန္

云南省推出5项措施 解决农产品滞销问题

2018-06-22

  လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အႀကီးဆံုး ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ႏႈန္းျမင့္ၿပီး ဝင္ေငြနည္းပါးျခင္းအေျခအေနမွာ အလြန္စိတ္နာစရာေကာင္းပါသည္။ ယူ နန္ျပည္နယ္တြင္ ယခုလပုိင္းက အာလူး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴစသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားမွာ ေရာင္းအားက် ဆင္းလ်က္ရိွပါသည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းအားက်ဆင္းမႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၅)ရပ္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လယ္ယာထြက္ကုန္ေရာင္းခ်မႈအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးသြားရန္ ႀကိဳးပမ္းသြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၅)ရပ္ကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ စီမံ ခ်က္ခ်လမ္းညႊန္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာထူးျခားမႈႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေျခအေနအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာစိုက္ပ်ိဳးေဒသႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစိုက္ပ်ိဳးအမ်ိဳးအစားကို ခြဲျခားသြားမည္။ ဒုတိယအ ခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းမႈအတိုင္းအတာကိုျမႇင့္တင္သြားမည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈပံုစံသစ္ကို က်င့္သံုးရန္အားေပးသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းခ်ပို႔ေဆာင္မႈအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ကို ႀကီးမားလာရန္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ကို ကုန္ပစၥည္းကဲ့သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ၊ သိုေလွာင္မႈ၊ ပို႔ေဆင္မႈအပိုင္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တတိယ အခ်က္မွာ တံဆိပ္တည္ေထာင္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားမည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ အေရးေပၚေရာင္းခ်မႈျမႇင့္တင္ျခင္းယႏၲရားကုိ စူးစမ္းသြားရန္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ခ႐ိုင္အဆင့္(၃)ဆင့္ အေရးေပၚေရာင္းခ်မႈယႏၲရားကို တည္ေထာင္ေပး သြားမည္။သတင္းအခ်က္အလက္စုစည္းမႈႏွင့္ျပန္႔ႏွံ႔မႈစြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ပၪၥမအခ်က္မွာ ဘက္စံု ေစ်းကြက္ရွာေဖြသြားမည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထုတ္လုပ္မႈအဓိကအုပ္စုကို ဖြဲပစည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ စီးပြား ေရးစင္ျမင့္တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ကားဝယ္လက္မ်ားျဖင့္ ေရရွည္တည္ၿငိမ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  www.1nongjing.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top