ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္႐ိုယ္ဝယ္ယူျခင္းလမ္းေၾကာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္

云南跨境直购通道正式打通

2018-07-08

  ယခုရက္ပိုင္း ကူမင္းေလဆိပ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce တိုက္႐ိုယ္ဝယ္ယူမႈ စီမံႀကီးၾကပ္စင္တာကို တ ရားဝင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဤသည္မွာ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဆံုးေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈ စီမံႀကီးၾကပ္စင္တာျဖစ္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္္ လမ္းေၾကာင္း တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E- Commerce တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈ သြင္းကုန္္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ကူမင္းၿမိဳ႕၌ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွဝင္ေရာက္သည့္ ပထမဆံုးအသုတ္ကုန္စည္သည္ စီမံႀကီးၾကပ္မႈစင္တာမွ အဆက္မ ျပတ္ ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ဝယ္ယူစားသံုးသူအသီးသီးထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူတင္သြင္းမႈစနစ္သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ကုန္သြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္တြင္းဝယ္ယူသူမ်ားမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ဝက္ ဘ္ဆိုက္တြင္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ား မွာယူတင္သြင္းလိုပါက ျပည္ပသိုေလွာင္႐ံုတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကုန္ ပစၥည္းပို႔ျခင္းတို႔ျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဌာန၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရ E-Commerce ဝန္ေဆာင္မႈစင္ျမင့္ႏွင့္ ျပည္ပအေကာက္ ခြန္ျဖတ္သန္းမႈႀကီးၾကပ္စီမံျခင္းစနစ္တို႔မွတစ္ဆင့္ ကုန္စည္မွာယူျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေကာက္ခြန္ဌာနသို႔ သြားေရာက္အစီရင္ခံတင္ျပကာ တင္သြင္းသည့္ကုန္စည္ အေပၚမူတည္၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce အေထြေထြအခြန္အခကို ေပးေဆာင္ကာ လ်င္ျမန္စြာ အ ေကာက္ ခြန္ျဖတ္သန္းမႈကို လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

  ယခုအႀကိမ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူမႈစနစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ စားသံုးသူမွ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ E-Commerce စင္ျမင့္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ပကုန္စည္မ်ားကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ဝယ္ယူသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဝယ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ သာမန္ျပည္တြင္း E-Commerceစင္ျမင့္အတိုင္း ျဖစ္ၿပီး တစ္ဆင့္ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ျပည္ပမွဝယ္ယူ လဲႊေျပာင္းျခင္းစသည့္အပိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ဝယ္ယူသူႏွင့္ေရာင္းခ်သူမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာ အခြန္ အခ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကို ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးကို သိရွိႏုိင္ျခင္း၊ ကုန္ စည္ေရာက္ရိွလ်င္ျမန္မႈ ျမႇင့္တက္တကာ ကုန္စည္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုအာမခံမႈရိွေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top